weten of voelen?

Onlangs had ik een gesprek met iemand over alverzoening. Mijn gesprekspartner gaf aan dat zij niet gelooft dat God de Redder is van allen en dat God alle vijandschap teniet zal doen. Zij gaf hier onder andere als reden voor aan dat het voor haar niet goed voelt. Dat gevoel bleek vooral met traditie en opvoeding te maken te hebben, het was haar altijd anders geleerd.

Gevoel
Ieder weldenkend mens, zal beamen dat een boodschap van een God die met elke schepsel tot Zijn doel komt en allen op het oog heeft, een geweldig mooi bericht is. Je moet wel door godsdienstige traditie en leringen gehinderd worden om deze boodschap niet mooi te vinden.

Vaak verwijt men mensen die in alverzoening geloven juist dat zij dit doen op basis van emoties en gevoel. Zo van: zij willen er niet aan dat die aardige buurman of familieleden waar zij van houden naar de hel gaan en voor altijd verloren zijn, en daarom geloven zij vanuit hun gevoel in de boodschap van alverzoening.

Blijkbaar kun je met je gevoel tot twee tegenovergestelde ideeën komen, blijkt uit deze voorbeelden. Maar wat voor rol speelt gevoel? Gevoelens en emoties zijn mooie dingen. God heeft ze gemaakt en ons gegeven. Maar waar zou gevoel op gebaseerd zijn?

Sleutelbegrippen
In de Schrift zijn woorden als kennis (o.a. Rom.15:14, Fil.3:8), weten (o.a. Rom.6:3 en 6, 1 Kor.6:2, 3, 9, 15, 16 en 19), besef (o.a. Ef.1:17, Kol.1:9) en verstand/inzicht (Kol.2:2, 2 Tim.2:7) sleutelwoorden.

1 Korinthe 2
12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden
weten, wat ons door God in genade geschonken is.

Het fundament
De dingen die God ons in genade geeft, maken ons blij, brengen ons in beroering en kunnen emoties losmaken. Dat gebeurt als wij leren hoe de dingen ZIJN. We hebben kennis en die kennis veroorzaakt een bepaald gevoel of een emotie. Maar wij geloven omdat wij de dingen weten, niet omdat we ze zo voelen. Kennen en weten is de basis en het fundament.

En dan zijn we bevoorrecht omdat we Hem mogen kennen als onze Redder en we daarom een speciale positie hebben ontvangen. Maar we mogen ook weten dat God de Redder van allen is.

1 Timotheüs 4
10 Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij vertrouwd hebben op de levende God, Die Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen.

 

En daar word je blij van!