de wapenrusting van Gód!

Het gedeelte in Efeze 6 waar Paulus spreekt over de geestelijke wapenrusting is bekend. Minder bekend is wellicht dat Paulus de beeldspraak in deze verzen rechtstreeks ontleend aan het oude testament, van de profeet Jesaja namelijk. En dan te bedenken dat er nogal wat gelovigen zijn die geloven dat Paulus in de Efeze brief, waar hij de waarheden met betrekking tot de Gemeente, het lichaam van Christus uiteenzet, zich niet zou beroepen op het oude testament.

Wanneer we de verzen opzoeken in Jesaja zien we dat het God zelf is die deze wapenrusting aantrekt.

Jesaja 11
5  Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.
Jesaja 59
17  Want Hij  trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel.
In deze verzen is het de Heer die de strijd voert. Het spreekt van Hem die zal komen om recht te zetten en om Zijn vijanden te verslaan (Jes.11:4). Van God die zal komen om te vergelden (Jes.59:18) en van Hem die overwinning behaald in de strijd over Zijn vijanden en Zijn volk verlost (Jes.59:20).
.
Wanneer Paulus deze beeldspraak uit Jesaja aanhaalt in Efeze 6 en spreekt van ‘de wapenrusting van God’ doelt Hij niet (slechts) op het feit dat wij deze wapenrusting van God ontvangen, maar dat het God zelf is die Zich kleedt in deze wapenrusting en dat Hij degene is die strijd en overwint. De wapenrusting bestaat voor ons dan ook alleen uit wapens ter verdediging, om af te weren wat er op ons afkomt en om staande te blijven, in Zijn overwinning!
.
Efeze 6
13 Neem daarom de  hele wapenrusting van God op, opdat u weerstand kunt bieden in de boze dag,  en na alles verricht te hebben, stand kunt houden.