het geheimenis onthuld

Paulus spreekt in Efeze 3 over het beheer, de huishouding, die aan hem gegeven is (:2). Hij geeft aan dat hem door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is en dat hij tevoren al kort geschreven had over dit geheimenis (:3). Vervolgens zegt hij:

Efeze 3
4 waardoor jullie bij het lezen bevatten kunnen wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is,
5 dat in andere generaties niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen, zoals het nu onthuld werd aan Zijn heilige apostelen en profeten.

apokalupto
Het woord dat hier vertaald is met onthuld, wordt in de NBG vertaling vertaald met geopenbaard en is het Griekse woord apo-kalupto (G601). Dit woord spreekt over de onthulling van zaken die tevoren bedekt waren. Ze waren er al wel, maar ze waren tot dan toe verborgen.

Het kan bijvoorbeeld gaan over wat in het hart van de mens is:

Lukas 12
2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.

Of over de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt, namelijk wanneer Hij op aarde verschijnt (vergelijk Op.1:1):

Lukas 17
30 Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.

Deze beide voorbeelden laten zien, dat openbaren, of onthullen, het zichtbaar maken van verborgen dingen is. Zaken die er daarvoor dus ook waren, maar verborgen.

Het woord apo-kalupto is opgebouwd uit twee Griekse woorden:

• apo (G575) = van(af)
• kalupto (G2572) = bedekking/verhulling

Letterlijk betekent dit woord dus: de bedekking ergens vanaf halen.

Een schitterend voorbeeld van het weghalen van een bedekking vinden we in een gedeelte in de 2e Korinthe brief, waar het woord kalupto maar liefst vier keer voorkomt.

2 Korinthe 3
13 geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen.
14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de  voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.
15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart,
16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

ont-dekt
Het gaat mij in deze blog niet over het gedeelte uit 2 Korinthe 3 en wat daar specifiek gezegd wordt, maar om wat dit Schriftgedeelte illustreert. Het volk Israël heeft een bedekking bij het lezen van het oude verbond. Die bedekking wordt in Christus weggenomen.
Christus Jezus had Paulus door onthulling het geheimenis van de Christus bekend gemaakt (Ef.3:3-4). Dat wat tot dan toe verborgen was geweest werd ont-dekt, dat wil zeggen: de bedekking werd weggenomen.

zoals nú geopenbaard
Als Paulus dan in Ef.3:4-5 spreekt over het geheimenis van de Christus, geeft hij dan ook niet aan dat het hiervoor nooit eerder bekend gemaakt is. Dat was het wel, maar verborgen. Bijvoorbeeld verborgen in de typen en schaduwen van de Tenach.
Paulus geeft aan dat het geheimenis niet eerder was bekend gemaakt, zoals het nu is geopenbaard.

Efeze 3
5 dat in andere generaties niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen, zoals het nu geopenbaard werd aan Zijn heilige apostelen en profeten.

verlichte ogen
De sluier is weggenomen. Nu zien we op het oude verbond, waarvan de bedekking is weggenomen. En daarin mogen we nu in beelden en typen zien dat wat Paulus geopenbaard heeft: het geheimenis van de Christus (Ef.3:4). Wij zien met verlichte ogen van het hart! (Ef.1:18)