laat God Zich verbidden?

Het antwoord op deze vraag is: ja. De Schrift spreekt een aantal keren over het feit dat God Zich laat verbidden. Maar sommigen hebben hieruit geconcludeerd dat we door ons gebed God op andere gedachten kunnen brengen. En dat is vreemd, want de Schrift verklaart dat God geen mens is dat Hij berouw zou hebben (Num.23:19). Wat is dan precies het verbidden waar de bijbel over spreekt?

voorbeelden
Hieronder 2 voorbeelden waar het woord verbidden staat in de Statenvertaling en waar duidelijk is dat God niet op andere gedachten wordt gebracht door gebed van de mens, maar dat Hij een plan heeft en daaraan vasthoudt.

Genesis 25
21 En Izak bad den HEERE zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw; want zij was onvruchtbaar; en de HEERE liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd.

Aan Abraham was beloofd dat de lijn van nageslacht zou lopen via Izak (Gen.21:12, Rom.9:7, Hebr.11:18). God is hier dus niet op andere gedachten gebracht. Het gebed van Izak past in Zijn plan.

Jesaja 19
22 En de HEERE zal de Egyptenaars dapper slaan, en genezen; en zij zullen zich tot den HEERE bekeren, en Hij zal Zich van hen verbidden laten, en Hij zal hen genezen.

Hier wordt voorzegd dat JAHWEH zich zal laten verbidden. Ook hier dus geen andere plannen die door gebed omgezet worden, maar het gebed van de Egyptenaren dat past in Zijn plan.

God kent de toekomst
Dit alles is volledig in overeenstemming met talloze Schriftplaatsen die spreken over een God die alles in Zijn hand heeft. Hij is Degene die de toekomst kent. God is dé God, namelijk Degene die alles plaatst en alles een plek geeft in Zijn machtige plan.

Jesaja 46
10 Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.