gelegd in een kribbe (2)

Naar aanleiding van een eerdere blog kreeg ik een artikel toegestuurd, waarin stond uitgelegd dat de kribbe die genoemd wordt in Lukas 2 niet werkelijk een kribbe was, maar een broodbak. De symboliek die in het artikel over de broodbak wordt genoemd, vind ik mooi, maar de onderbouwing vanuit de Schrift vind ik erg mager. Als we ons alleen baseren op bijbelse bronnen, is er mijns inziens geen discussie mogelijk dat het om een kribbe gaat in Lukas 2.

Het Griekse woord dat vertaald is met kribbe is phatne. Dat woord komt drie keer voor in Lukas 2 (vers 7, 12 en 16). De enige andere keer dat het voorkomt, is in Luk.13:15 en daar gaat het zonder twijfel om een kribbe/voerbak van een os of ezel. De Schrift verklaart zichzelf en juist die ene andere tekst waar het woord voorkomt, maakt veel duidelijk  over de betekenis van de kribbe.

Lukas 13
15 Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken?
16 Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?

In deze geschiedenis gaat het over een vrouw die achttien jaar ziek was, zij was verkromd en kon zich niet oprichten (:11). Jezus geneest haar op de sabbat (:10), wat hem uiterst kwalijk wordt genomen door de overste van de synagoge waar de genezing plaatsvindt (:14). De verzen 15-16 zijn het antwoord van Jezus op de uiting van ergernis van de overste van de synagoge.

De vrouw is een beeld van Israël. Het getal achttien spreekt van de verdrukking en overheersing van een ongelovig Israël door de volkeren (Rich.3:14, 10:8, Jer.52:29) en verstrooid onder de volkeren. Verkromd en dus on-recht(vaardig), een beeld van Israël gebukt onder de wet. Niet in staat zich op te richten (>opstanding). De genezing van de vrouw is een uitbeelding van de genezing van het volk Israël. God zal Israël op-richten en zij zullen de rust ingaan op de Grote Sabbat, de zevende dag van duizend jaar.

gebondenheid
De kribbe is een uitbeelding van gebondenheid. Jezus kwam in vernedering en was gebonden aan aardse zaken waaraan ook wij gebonden zijn. God zond Zijn Zoon in gelijkenis van zondig vlees (Rom.8:3), Hij is aan mensen gelijk geworden (Fil.2:7) en Hij heeft gehoorzaamheid geleerd (Hebr.5:8). Dat beeld de kribbe dan ook uit.

Maar dat is niet alles. Een kribbe is een voerbak en is bedoeld om voedsel te verstrekken. Jezus noemt Zichzelf het Brood van het leven (Joh.6:35) en ook de ware wijnstok (Joh.15:1). Hij zou voortbrengen leven en overvloed (Joh.10:10). Hij zegt dan ook:

Johannes 6
55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank.
56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

Eten is gemeenschap hebben met, deelhebben aan. Hij kwam als mens, gebonden aan aardse wetmatigheden. Maar Hij kwam om ons daarvan te verlossen.

Johannes 6
33 Want het Brood van God is Hij, Die uit den hemel neerdaalt, en Die aan de wereld het leven geeft.