hij zal beginnen Israël te verlossen…

Van Simson wordt gezegd dat hij zou beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Het was uiteindelijk veel later pas koning David die de uiteindelijke overwinning op deze vijand tot stand bracht. Maar de werkelijke verlossing van Israël ligt nog in de toekomst en wordt tot stand gebracht door Christus. Daar is David, de koning die de vijand onderwierp, dan ook een type van.

Eerste komst
Maar waar spreekt Simson dan van? Hij is een uitbeelding van Jezus in Zijn eerste komst. Jezus maakte in Zijn eerste komst door Zijn dood en opstanding een begin met de verlossing en zal deze verlossing voltooien bij Zijn wederkomst. Zo begon Simson Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Simson kwam in vernedering en daar spreekt zijn lange haar van. Hij dronk geen wijn, een uitbeelding van nieuw leven. Daar had Simson geen deel aan, omdat hij slechts een type is van Jezus in Zijn eerste komst. Die komst was in vernedering en was een weg die leidde tot Zijn dood.

Verborgen
Het hele verhaal van Simson spreekt van Hem in wie God al Zijn kracht openbaart. Vanaf zijn geboorte, aangekondigd door een engel aan zijn moeder en later aan zijn vader (vgl. Luk.1:31, Matth.1:21), tot zijn dood. Alles spreekt van Jezus de Nazoreeër. Simson werd geboren als Nazireeër. Hij werd net als Jezus, verraden in het huis van degene die hij liefhad (Zach.13:6) en overgeleverd aan zijn vijanden. Ook behaalde Simson de grootste overwinning in zijn dood.

Natuurlijk zijn dit verborgen zaken. Het zijn geheimenissen die we vinden onder de oppervlakte en daarom zouden we de Schrift onderzoeken. Zodat we het raadsel van Simson leren verstaan!