in Christus Jezus gedoopt

In Romeinen 6 wordt gesproken over doop. Men leest deze verzen vaak alsof het over doop in water zou gaan. Maar het woord water komt in dit gedeelte niet voor en ook blijkt er bij nauwkeurig lezen helemaal niet over doop in water gesproken te worden, maar over doop in Christus Jezus.

Romeinen 6
3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop [in Christus Jezus, zie vers 3] in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

De doop in Christus Jezus is een geestelijke doop, er komt geen water aan te pas. Door de geest worden wij één gemaakt met Christus en zijn met Hem gestorven, begraven en opgewekt (Kol.2:12-13). Door de geest worden wij toegevoegd aan het lichaam van Christus.

1 Korinthe 12
13 Want ook in één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt (…)

Johannes de Doper
Johannes de Doper die zijn naam ontleent aan het ritueel van de waterdoop en uitdrukkelijk wél in water doopte, gaf al aan dat zijn doop een tijdelijke was, die spoedig plaats zou maken voor dat waar de waterdoop een beeld van was, namelijk de doop in geest.

Mattheüs 3
11 Ik doop u in water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen in heilige geest en in vuur.

éénwording met
Het begrip dopen in de Schrift staat voor vereenzelviging met of eenwording met. De waterdoop beeld dit uit en is hiermee (slechts) een uitbeelding van hogere, geestelijke zaken.
In de bijbel vind je niet alleen dat men gedoopt wordt in water of in geest, maar bijvoorbeeld ook in Mozes, in de wolk en in de zee.

1 Korinthe 10
2 en allen worden gedoopt in Mozes, in de wolk en in de zee.

Als de Here Jezus spreekt over Zijn lijden en sterven, zegt Hij:

Marcus 10
38 Doch Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik drink, of met de doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt word?

Gedoopt in water was de Here Jezus hier al (zie Marc.1:9) en daar spreekt Hij dus niet over. De Heer vraagt aan Zijn discipelen of zij deel kunnen hebben aan wat Hem te wachten stond, namelijk Zijn lijden en sterven.

synoniem
Doop is in de Schrift een synoniem voor deelhebben aan of vereenzelviging met. De apostel Paulus maakte bekend dat er geen onderscheid meer is tussen gelovigen uit de Joden en uit de natiën. Door dezelfde geest worden zij aan hetzelfde lichaam toegevoegd, het Lichaam van Christus (Ef.3:6). Rituelen en gebruiken hebben hierin geen functie meer (Ef.2:15). Deze rituelen waren slechts een voorafschaduwing van het Lichaam (Kol.2:16-17). Nu het onderwerp van de schaduwen inmiddels gekomen is, geldt er nog één doop, de doop in geest.

Efeze 4
5 één Here, één geloof, één doop….

Galaten 3
27 want zovelen als in Christus gedoopt zijn, doen jullie Christus aan.