Satan (6): alle macht over de koninkrijken van de aarde?

Veel christenen geloven dat satan alle macht heeft over de koninkrijken van de aarde. Ze baseren dat op het gedeelte van de verzoeking in de woestijn, waar Jezus door de duivel verzocht wordt. Drie maal probeert de duivel Jezus te verleiden en gebruikt hiervoor zelfs het woord van God door een Schriftplaats buiten de context te citeren. Bij de derde keer lezen we:

Mattheus 4
8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

alle macht?
Is er hier sprake van dat Jezus stilzwijgend erkent dat satan alle koninkrijken van de wereld in zijn bezit heeft en ze kan geven aan wie hij wil? Nee, mijns inziens niet. Satan is weliswaar de god van deze aeon (2 Kor.4:4), maar heeft deze positie, omdat die hem is gegeven. Hij heeft niet de absolute macht over deze wereld, maar beweegt zich slechts binnen de marges die hem gegeven zijn. Hij oefent in deze aeon zijn invloed uit door de mensheid te verblinden door leugens en misleiding, maar dat is iets anders dan het hebben van alle macht over de koninkrijken van de wereld. Het is dan ook Jezus zelf, die zegt wie alle macht is gegeven:

Mattheus 28
18 (…) Mij werd gegeven alle macht in hemel en op aarde.

macht
Satan heeft macht ontvangen, want hij is de overste van de macht (Grieks: exousia=volmacht, autoriteit) van de lucht (Ef.2:2), maar het is slechts binnen de grenzen die hem zijn gegeven. Beperkt in omvang en beperkt in tijd. Hij zal die positie weer moeten afstaan. Ook op andere plaatsen wordt er over de macht van satan gesproken (Hand.26:18, Kol.1:13, Ef.6:13). In al deze Schriftplaatsen wordt het woord exousia gebruikt. Het gaat niet om absolute macht, maar om een bepaald mandaat, de bevoegdheid om op te treden. Deze exousias zijn in Hem geschapen (Kol.1:16) en onderworpen aan de Schepper. Zoals ook onze aardse overheden dit zijn (Rom.13:1).

leugen
Wanneer satan claimt dat hij macht heeft over de koninkrijken van de aarde, is dat een leugen. Hij is immers de vader van de leugen (Joh.8:44). Hoe triest is het dan dat juist veel christenen hem die macht toedichten op basis van het gedeelte uit Mattheus 4? Satan laat zich dat graag aanmeten. Maar in de Schrift vinden we dit niet bevestigd.

“ga weg, satan”
Wanneer de duivel aan Jezus voorhoudt dat hij Hem alle koninkrijken van de wereld zou geven, als Hij voor hem knielt en hem aanbidt, erkent de Heer die claim niet. Hij gaat gewoon het gesprek niet aan met satan. Hij stuurt hem weg en wijst satan op de Schrift, waar staat: ” De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen”.

alles onder Zijn voeten gesteld
Christus is nu verborgen in de hemel, maar alles is al onder zijn voeten gesteld. Nu zien wij dit echter niet, maar wij geloven het wel, omdat de Schrift het ons zegt. In de toekomst zal Hij in het openbaar zijn troon en macht opeisen (Ps.2:8).

Hebreeën 2
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn.