Richteren 15:4-5 fakkels en vossen

Simson was blijkbaar niet alleen sterk, maar ook slim, want hij vangt driehonderd vossen. Sommige commentatoren hebben hier moeite mee, omdat vossen solitaire dieren zijn en lastig zijn te vangen. Daarom vervangen zij de vossen voor jakhalzen, want die leven in groepen en dan heb je er eerder driehonderd te pakken. Dan lijkt het me nog steeds een hele klus om er driehonderd te vangen.
Mijn verklaring is een simpele: als God wil dat Simson driehonderd vossen vangt, dan vangt hij driehonderd vossen.

Richteren 15
4 En Simson ging en hij greep driehonderd vossen. En hij nam fakkels en hij keerde ze staart aan staart. En hij plaatste één fakkel tussen de twee staarten, in het midden.
5 En hij stak de fakkels in brand en hij zond ze heen in het staande koren van de Filistijnen en hij stak het in brand, vanaf de schoof tot aan het staande koren en tot aan de wijngaard en olijfgaard.

valse leraren
Als we erop naslaan wat de bijbel zegt over vossen, komen we tot de conclusie dat zij een uitbeelding zijn van valse leraren. In deze geschiedenis verbranden de vossen de oogst en ook in Hooglied wordt er gesproken over ...vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan (2:15). Het boek Klaagliederen handelt over de verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel en daar staat: …hierom zijn onze ogen verduisterd: om de berg Sion, die woest ligt, waarop de vossen ronddolen (5:18). Ook hier gaat het, net als in de geschiedenis van Simson over het ongeloof van het Joodse volk en haar leiders. Sion staat voor het Messiaanse rijk en het nieuwe verbond. Zoals ook de wijngaarden dat uitbeelden. Die werden verdorven vanwege Israëls geestelijke leiders, de vossen, zoals dat ook in deze geschiedenis van Simson gebeurt. Het meest sprekend in dit verband is wat Ezechiël hierover zegt:

Ezechiël 13
4 Israël, jouw profeten zijn als vossen in verlaten plaatsen.

Herodes
In het nieuwe testament wordt deze betekenis bevestigd. Als in Lukas 13 enige Farizeeën tot Jezus komen en zeggen dat Herodes Hem wil doden, zegt Hij: “Ga, en zeg tegen deze vos…”
In die tijd was er naast de stroming van de Farizeeën en Sadduceeën, sprake van een beweging van de Herodianen (Matth.22:13; Marc.12:13). Zij geloofden dat de Messias uit het koningshuis van Herodes zou komen. Herodes was de heerser over de Romeinse provincie Judea en in die zin “de koning der Joden”. Deze Herodianen wilden Gods beloften dan ook verwezenlijken via een politieke weg. Herodes liet zich dit blijkbaar graag welgevallen en vandaar dat de Heer hem noemt: deze vos.

anticlimax
In deze geschiedenis met de driehonderd vossen wordt uitgebeeld hoe de veelbelovende dagen in het begin van Handelingen, waar de geest wordt uitgestort en er veel wonderen en tekenen geschieden, uitlopen op een anticlimax. Israëls leidslieden verwierpen niet alleen Jezus als Messias door Hem te kruisigen, maar ook zij die de opgewekte Christus verkondigden, werden vervolgd en gedood. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij de steniging van Stefanus in Handelingen 7. Het verhaal van de afwijzing van Israël van de Messias speelt zich in het boek Handelingen af tussen twee Pinksterfeesten, in Hand. 2 en Hand.20:16.

vuur en geest
Al eerder in het boek Richteren, in de geschiedenis van Gideon, was er sprake van driehonderd(!) fakkels. In deze geschiedenis gaat het om honderdvijftig fakkels, een getal dat niet vaak voorkomt in de bijbel, maar in ieder geval, net als hier, in verband wordt gebracht met oordeel (Gen.7:24; 8:3).
Een fakkel is een lichtdrager en een uitbeelding van het woord van God en van verlossing (Jes.62:1). En zoals de tongen als van vuur (Hand.2:3) een representatie zijn van geest, zijn de fakkels dit ook. Maar het hoopvolle Pinkstervuur, blijkt uit te lopen in een vuur (>gericht) dat de oogst in vlammen doet opgaan. Zoals de vossen door Simson gebonden worden, waren de leidslieden van Israël ook gebonden door hun eigen overleveringen en de wet. De oogst werd verwoest, het nieuwe verbond brak niet aan.