twee tienden

In de tabernakel spreekt elk aspect van Gods plan dat Hij in Christus uitvoert. Van veel onderdelen is dit overduidelijk en dat zijn dan ook vaak de zaken waarover we spreken, zoals de ark van het verbond, het brandofferaltaar en de kandelaar. Maar zelfs de op het eerste gezicht minst belangrijke details spreken van geweldige waarheden. Zo wordt over het bereiden van de toonbroden gezegd:

Leviticus 24
5 En gij zult fijn meel nemen en daarvan twaalf koeken bakken, uit twee tienden efa zal elke koek bereid worden.

Elke koek, of brood, zou uit twee tienden gebakken worden. Maar waarom staat er niet uit één vijfde? Dat is namelijk hetzelfde. Maar er staat specifiek dat elk brood bereidt wordt uit twee delen. Elk brood is de eenwording van twee delen. En dat principe vinden we de hele Schrift door, op elk niveau.

De individuele mens:

Efeze 5
31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.

In de ecclesia is het verschil tussen Jood en heiden er niet meer.

Efeze 2
14 Want Hij is onze vrede, die de twee één maakt en de tussenmuur, die scheiding maakt, de vijandschap, weggebroken heeft.
15 (…) om in Zichzelf, vrede makend, de twee tot één nieuwe mens te scheppen.

Over de twee huizen van Israël wordt gezegd dat het in de toekomst geen twee huizen meer zullen zijn, maar één volk:

Ezechiël 37
22 En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israels, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken.

En uiteindelijk zal de hele schepping delen in deze eenheid. Alle vijandschap (twee-spalt) en alle verdeeldheid (twee-dracht), zal veranderd worden in verzoening en vrede (één-wording):

Kolossenzen 1
20 en door Hem, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, het (heel)al met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Liefde is hetgene dat eenheid bewerkt en streeft naar eenheid. Gods liefde is oneindig, onbeperkt en onvoorwaardelijk (1 Korinthe 13). Daarom zal God zijn alles in allen!