zeven tempels

In het Jodendom verwacht men spoedig de derde tempel te gaan bouwen. Er zijn verschillende organisaties die zich hier mee bezig houden, waarvan de bekendste waarschijnlijk ‘The Temple Institute‘ is. Zij geven op hun website aan dat het ultieme doel van het instituut is, dat Israël de heilige tempel zal herbouwen op de berg Moria in Jeruzalem. Dit alles in overeenstemming met de bijbelse geboden.

Ook onder christenen zijn er diverse groeperingen die een toekomstige tempel verwachten. De antichrist zal zich immers in de tempel van God zetten en zichzelf demonstreren als God (2 Thess.2:4).  Ook Ezechiël 40-48 beschrijft een toekomstige tempel. Er bestaat veel verschil van mening of deze twee tempels dezelfde zijn. Sommigen zeggen dat de toekomstige tempel het voortbestaan is van deze ‘derde tempel’, sommigen verwachten een ‘vierde tempel’. Ik wil graag eens de aandacht vestigen op een andere telling van het aantal tempels.

wat is een tempel?
Om het aantal tempels te definiëren, moeten we eerst weten wat een tempel is. Daarvoor moeten we dan ook definities van de Schrift gebruiken en niet wat mensen vinden wat een tempel is. De bijbelse definitie is een simpele. De tempel is de plek waar God woont (Ex.25:8, Ez.43:7, 1 Kor.3:16, 2 Kor.6:16).

eerste
De eerste tempel die we dan in de Schrift tegenkomen, is de tabernakel. De tabernakel was de plek waar God woonde (Num.25:8). Dit was weliswaar geen gebouw van stenen, maar dat had ook praktische redenen. Het volk Israël heeft deze tabernakel meegenomen op hun woestijnreis van standplaats tot standplaats. Er zijn hele hoofstukken, zoals Numeri 4, die beschrijven hoe het afbreken en opbouwen diende te gebeuren. De tabernakel is de eerste en is dan ook de basis voor alle navolgende tempels, zowel wat betreft de indeling, alsook de attributen die zich in de heiligdommen bevonden.

tweede
Omdat men de tabernakel meestal niet meerekent, ziet men de tempel van Salomo als de eerste, maar het is de tweede in de reeks. Koning Salomo bouwde zeven jaar aan deze tempel (1 Kon.6:38). Deze tempel werd leeggeroofd en verwoest door de legers van koning Nebukadnezar en het volk werd in ballingschap weggevoerd naar Babel (2 Kon.24). In het boek Daniël speelt het tempelgerei nog een rol in de geschiedenis van Belsazar met het schrift op de wand (5:3).

derde
Na zeventig jaar zou er een einde komen aan de ballingschap van het Joodse volk (Dan.9:2). Het is Kores de Pers, die toestemming gaf aan het Joodse volk om terug te keren naar het land van Juda en naar de stad Jeruzalem om de tempel te herbouwen (2 Kron.36:22-23). Deze tempel wordt wel aangeduid als de tempel van Zerubbabel, omdat hij degene was die begon met de bouw (Ezra 3:8). Ook spreekt men wel van de tempel van Ezra, omdat het boek Ezra het verslag geeft van de bouw van deze tempel. Velen die de tempel van Salomo nog hadden gezien, huilden bij het zien van deze tempel, vanwege het verschil in heerlijkheid met die van Salomo (Ezra 3:12)

vierde
Nadat de Romeinen enkele honderden jaren later het Romeinse Rijk hadden gevestigd, heeft Herodes de Grote de inmiddels in verval geraakte tempel van Zerubbabel volledig herbouwd door deze niet slechts te restaureren, maar ook uit te bouwen en te verfraaien. Er zijn geschiedschrijvers die zeggen dat elke steen van de oude tempel hierbij vervangen is. Dit is een omvangrijk project geweest, dat in de tijd van Jezus al zesenveertig jaar in beslag had genomen (Joh.2:20) en volgens de geschiedschrijving pas jaren later voltooid was (64 na Chr.). Deze tempel wordt wel de tempel van Herodes genoemd. In het jaar 70 na Chr. is de tempel onder leiding van de Romeinse keizer Titus verwoest, net als overigens de rest van Jeruzalem.

vijfde
Sinds de verwoesting van de laatste tempel is er geen zichtbare tempel. Toch is er wel degelijk een ‘plaats’ waar God woont, een geestelijk tempel. Paulus noemt de ecclesia, het lichaam van Christus, op diverse plaatsen de tempel van God of: een heilige tempel (1 Kor.3:16-17, 6:19, 2 Kor.6:16, Ef.2:21). Dat is een geestelijke, en dus onzichtbare waarheid, maar de Schrift is er helder over en rekent de ecclesia als een tempel.

zesde
Jezus refereert aan Daniël als Hij zegt dat er in de toekomst weer een heilige plaats zal zijn (Matth.24:15, Dan.12:11), waar een afgodsbeeld (gruwel) zal worden neergezet. Blijkbaar is er dan weer een tempel waarin een toekomstig machthebber afgoderij zal (laten) plegen. Paulus noemt hem: ‘de mens van de wetteloosheid, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij in de tempel van God gaat zitten, om te demonstreren, dat hij god is’ (2 Thess.2:4).

Aan het einde van deze aeon (Matth.24:3) zal deze tempel verwoest worden. Dan zullen legers van alle natiën (Zach.14:2) optrekken naar Jeruzalem en de stad innemen, plunderen en verwoesten (Matth.24:2, Luk.21:20).

zevende
Wanneer de Messias Zijn Koninkrijk vestigt zal er een laatste, definitieve tempel gebouwd worden. Dit is de tempel die beschreven wordt in Ezechiël 40-48.

Jesaja 2
2 En het zal zijn in het laatste van de dagen dat de berg van het huis van YAHWEH vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle natiën ernaartoe zullen stromen.
3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van YAHWEH, naar het huis van de God van Jakob; en Hij zal ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en wij zullen Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van YAHWEH uit Jeruzalem.

Deze tempel heeft hetzelfde doel als alle voorgaande tempels, het dient om te onderwijzen aangaande Zijn wegen en om de wet (Hebr: torah=onderwijzing) te doen uitgaan, namelijk het woord van YAHWEH! In woord, maar zeker ook in alle symboliek die verborgen ligt in alle kenmerken, de attributen, rituelen en gebruiken. Met deze telling is het plaatje compleet, dat is dan ook precies waar het getal zeven voor staat: volheid. In de zevende dag van duizend jaar, de grote sabbat, zal daar een definitieve tempel verrijzen.