dertien

Vandaag is het vrijdag de 13e, in de wereld dé ongeluksdag bij uitstek. Het cijfer 13 is dan ook het ongeluksgetal. Sommige hotels hebben daarom zelfs geen kamer 13 of een 13e verdieping. Er wordt dan doorgeteld van 12 naar 14. Dit bijgeloof heeft natuurlijk een oorsprong, maar zoals zo vaak ziet men de dingen niet vanuit een juist perspectief.

dertien in de Schrift
In de bijbel heeft het getal 13 een positieve betekenis. Bij 13 vindt er een belangrijke gebeurtenis plaats, een omwenteling. Ook de Hebreeuwse taal leert ons veel over de 13. Elke Hebreeuwse letter vertegenwoordigt een getalswaarde. Zo heeft het Hebreeuwse woord voor liefde (ahabah G160), een getalswaarde van dertien. Liefde is de drang naar eenheid. Het Hebreeuwse telwoord voor één (echad G259), dat we bijvoorbeeld vinden in Gen.2:24, heeft ook een getalswaarde van dertien.

Dertien spreekt dus van de Ene God, die in Zijn onvoorwaardelijke liefde, eenheid maakt. Dat was dan ook de boodschap die de dertiende apostel, Paulus, ten volle mocht openbaren.

Kolossenzen 1
20 en door Hem, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

God maakt vrede, en dus eenheid, door het bloed van het kruis. Het kruis van de Zoon van Zijn liefde (Kol.1:13). En ook is 1 Korinthe 13 hét hoofdstuk dat spreekt over deze liefde. Gods onvoorwaardelijke liefde, de liefde die nooit vergaat (1 Kor.13:8).

Christus, de dertiende
Ook Jezus Christus is in zeker opzicht een dertiende. Hij had twaalf discipelen, waarmee Hij optrok. Hij heeft gezorgd voor de grootste omwenteling in de geschiedenis. Na drie dagen in het graf gelegen te hebben, stond Hij op uit de dood, de steen voor het graf was omgewenteld (Marc.16:40). De Ene God wekte Hem op, op de derde dag: ook hier weer de 1 en de 3. Het graf was leeg en Hij was opgestaan!

Ook onze klok is hier een schitterend beeld van. De klok kent twaalf uren die heersen over de dag. Zoals de twaalf staat voor de heerschappij van Israël (12 stammen, 12 apostelen), maar het draait om de dertiende, het middelpunt. Zoals op de klok de twaalf uren ‘draaien’ rond het middelpunt, de dertiende. De opstanding van Christus is de garantie voor geluk en een eind goed, al goed voor elk mens, want elk mens zal delen in deze omwenteling.

1 Korinthe 15
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.