wat is typologie?

Typologie is onder gelovigen redelijk onbekend, of misschien moet ik zeggen: onbemind. Het Griekse woord tupos, dat letterlijk type betekent, komt 16 keer voor in het nieuwe testament. Een type is een voorbeeld, een afbeelding, een model.

-Adam is een type van Christus (Rom.5:14).
-Mozes moest de tabernakel maken in overeenstemming met het type (voorbeeld) dat hij gezien had (Hand.7:44, Hebr.8:5)

Typologie geeft aan de zaken een diepere zin. Typen wijzen vooruit naar iets hogers. Zo worden eenvoudig lijkende geschiedenissen over oud testamentische bijbelfiguren, schitterende plaatjes van geestelijke waarheden en wijzen zij vooruit op Christus en illustreren zij waarheden die wij vinden in het nieuwe testament.

Typologie in de Schrift
De Schrift gaat ons zelf voor in de beschrijving en uitleg van typen. Zo lezen we dat  Adam een beeld is van Christus (Rom.5:14), de laatste Adam (1 Kor.15:45). Typen verbergen dus geestelijke waarheden in illustraties van die waarheden. Als Paulus in Efeze 5 een tekst aanhaalt uit Genesis 2:24 zegt hij:

Efeze 5
31 Daarom zal een man vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.
32 Dit geheimenis is groot, maar ik spreek over Christus en de gemeente.

Paulus zegt hier dat wat over Adam en Eva gezegd wordt in Genesis 2, al op verborgen wijze spreekt over Christus en de gemeente, de ecclesia. En omdat het een verborgen zaak is, die niet eerder was geopenbaard, voegt hij eraan toe: dit geheimenis is groot. Eva die genomen werd uit het lichaam van Adam, is een type van de ecclesia die het lichaam van Christus is. Hoofd en lichaam zijn één en dat vinden we al op verborgen wijze in Genesis 2.

Onder-zoeken
Wij zouden dus in de geschiedenissen van het oude testament zoeken naar dat wat erin verborgen ligt. Wij zouden onder de oppervlakte van deze geschiedenissen zien, dat is onder-zoeken.  Nergens vinden we in de Schrift dat we oud testamentische geschiedenissen op een ethische manier op onszelf zouden moeten toepassen, zo van: ‘mag dit wel, of mag dit niet’?

Paulus zegt in 1 Korinthe 10 dat de geschiedenissen die het volk Israël overkwamen tijdens de woestijnreis, typen werden van ons (vers 6) en dat deze dingen hen zijn overkomen als typen en zijn geschreven tot attendering van ons…… (vers 11)

Meer uitleg van typologie vinden we in Galaten 4 waar Paulus verklaart waar Sarah, Izak, Hagar en Ismaël typen van zijn.

De Hebreeën brief
De kroongetuige met betrekking tot typologie in het nieuwe testament, is de Hebreeën brief. Aäron als beeld van de komende Hogepriester, het aardse heiligdom, de tabernakel, die een type is van het hemels heiligdom, alle attributen van die tabernakel en natuurlijk de hogepriester die dienst deed in het heiligdom en vooruit wijst naar de Hogepriester die is gezeten in de hemel, het hemels heiligdom.

Melchizedek, een koning en hogepriester, waaraan in Genesis 14 slechts drie verzen worden gewijd, speelt een belangrijke rol in de Hebreeën brief. Heel hoofdstuk 7 handelt over elk aspect van deze Melchizedek. Ook hij wijst ons op Christus, die een onvergankelijk priesterschap heeft ontvangen.

De wet, dat is het oude verbond (oude testament), geeft voorbeelden en schaduwen (voorafschaduwingen) van hemelse zaken (Hebr.8:5, 10:1) die toen nog niet bekend gemaakt werden, maar werden verborgen. Paulus zegt, na 7 hoofdstukken uitgeweid te hebben over diverse typologische zaken, waaronder het priesterschap dat onder het oude verbond zo’n belangrijke rol speelt:

Hebreeën 8
1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een Hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen.

Daar wijzen dus alle typen, alle voorbeelden, die Paulus daarvoor genoemd heeft ons op. Mozes, Aäron, Jozua, Melchizedek, enz. zij spreken allemaal van betere dingen, van betere beloften (Hebr.8:6).

De Schrift getuigt van Christus, van het begin tot het einde.

Johannes 5
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

Ook het oude testament: zowel de boeken van Mozes als de profeten.

Lukas 24
27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.