werken aan je eigen redding?

In Filippenzen 2:12 staat een frase die vaak gebruikt wordt om te bewijzen dat wij wel degelijk een aandeel hebben in onze redding. Daar staat het volgende:

Filippenzen 2
12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven.

Dit wordt vaak naar voren gebracht om aan te tonen dat wij wel degelijk iets zouden moeten bijdragen aan onze redding. Het woord dat vertaald wordt met behoudenis, is het Griekse soterian en dat betekent redding.

Christus Jezus
Het verband waarin dit vers 12 naar voren wordt gebracht, is het voorgaande in Filippenzen 2 dat spreekt over de gezindheid van Christus Jezus (:5).
Christus Jezus die in de gedaante van God, als Zoon van God, het Zich niet toeëigende om gelijk aan God te zijn, maar Zichzelf ontledigde en de gedaante van een slaaf aangenomen heeft en de mensen is gelijk geworden (:7). Paulus roept ons op om die gezindheid na te volgen.

Het is de God die Christus Jezus, omdat Hij die weg gegaan is (dáárom, in vers 9), uitermate verhoogd heeft en Hem de Naam boven alle naam heeft gegeven (:9).

En dan:

10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Elke tong zal dat belijden en elke knie zal voor Hem buigen! En dan volgt vers 12. Nu in een meer letterlijke vertaling:

12 Zodat, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu des te meer in mijn afwezigheid, blijf jullie redding met vrees en beven uitwerken.

uitwerken
Het woord dat vertaald wordt met bewerken in de NBG, wordt door de Concordant Version vertaald met effecting. Dat betekent: uitwerken, in praktijk brengen.
Het gaat hier om het uitwerken, het in de praktijk brengen, van onze redding in onze wandel.

daarom
Maar vers 12 start met dáárom (NBG), of zodat. Wáárom zouden wij dat doen? Waarop is het uitwerken van onze redding in onze wandel een logisch gevolg? Omdat er een God is die gezegd heeft dat elke knie voor Hem zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Het is dé God, die alles aan Hem onderschikt en alles doet wat Hij wil. Voor die GOD zouden wij met vrees en beven onze redding effectief maken in onze wandel. Deze machtige waarheid vult ons namelijk met diep ontzag voor de God die dit alles uitwerkt en beschikt.

Ook het uitwerken, het effectief maken van die redding in onze wandel, is Zijn werk. Hij doet dat om Zijn welbehagen, omdat Hij het wil en Hij is God!

13 Want God is het Die in jullie zowel het willen en het werken werkt, ten behoeve van het welbehagen.