wat geloof je eigenlijk?

De laatste weken heb ik per mail een tamelijk uitgebreide discussie gevoerd met een bezoeker van mijn website, die het op diverse punten met me oneens is. Vaak duren dit soort mailwisselingen niet lang, omdat al gauw duidelijk is dat de verschillen niet zomaar weggenomen worden. Maar mijn opponent had een lange adem. Ik vond het daarom tijd worden om van alle punten waarover we het oneens zijn eens een opsomming te maken. Hieronder mijn mail aan hem.

 

Als ik alles op een rijtje zet wat jij gelooft en wat ik geloof, dan ligt dat mijlenver uit elkaar. Hoeveel zin heeft een verdere discussie voeren dan nog? Hieronder een kleine opsomming, hoewel ik vast nog wel zaken vergeten ben.
Het gaat mij niet om jou of om mij, voor jou kun je net zo goed het merendeel van het christendom invullen. Het gaat me ook niet om mezelf, maar om wat de Schrift zegt. Ik heb in onderstaande opsomming jij en ik gebruikt om het contrast aan te geven wat naar voren komt in deze discussie tussen wat jij gelooft en wat ik geloof. Ik wil je dit met deze opsomming dan ook duidelijk maken.

 

Jij gelooft dat God jouw Redder is doordat jij kiest. Ik geloof in het evangelie van mijn redding (Ef.1:13). Dat God mijn Redder is op voorhand, het stond al vast, los van keuzes e.d.

 

Jij gelooft niet dat God allen wil redden. Ik geloof dat wel (1 Tim.2:4).

 

Jij gelooft dat God iets voor je wilt doen als jij eerst iets voor Hem doet. Ik geloof dat God Zijn liefde voor ons bevestigt dat Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren (Rom.5:8) en vijanden (Rom.5:10).

 

Jij gelooft in een God die voorwaardelijk liefheeft. Eerst moet jij…. Ik geloof in een God Wiens wezen liefde is. Namelijk: onvoorwaardelijke liefde (1 Joh.4:8b).

 

Jij gelooft dat God enkelen redt. Ik geloof dat God de Redder is van alle mensen (1 Tim.4:10) en dat Christus Jezus de Redder van de wereld is (Joh.4:42, 1 Joh.4:14).

 

Jij gelooft dat God door jouw keuze de vijandschap wegneemt. Ik geloof dat GOD in Christus de wereld met Zich verzoent (2 Kor.5:19). Meer nog: God verzoent door Christus het (heel)al met Zich (Kol.1:20). En dat Hij allen om niet rechtvaardigt (Rom.3:23-24).

 

Jij gelooft dat het Griekse woord aion diverse en tegenovergestelde betekenissen heeft. Ik geloof dat een aion altijd een tijdperk is.

 

Jij citeert allerlei schrijvers om je mening te onderbouwen. Ik citeer de Schrift.

 

Jij zou liever de dingen doen die je wilt doen en zondigen en ‘een kwaad en ergerlijk leven leiden’. Want je suggereert dat dit bij een God die alles verzoent, de beste optie is. Ik heb God lief, omdat Hij mij liefheeft en daarom wil ik Hem dienen en Zijn Woord onderzoeken.

 

Jij verdraait teksten om te ontkennen dat allen ook echt allen betreft en verdraait glasheldere vergelijkingen om de Schrift te ontkrachten (1 Kor.15:22).  Ik lees wat er staat.

 

Jij ziet niet dat Jezus’ woorden in de evangeliën gericht zijn tot Israël (Matth.15:24) en Hij predikte dat het beloofde Koninkrijk op aarde nabij was gekomen (Matth.4:17) en betrekt al Zijn woorden in de evangeliën op ons, gelovigen uit de natiën. Ik snijd het Woord van de waarheid recht (2 Tim.2:15) en breng wel dat onderscheid aan en mag zien dat Paulus de apostel van en voor de natiën is (1 Tim.2:7) en dat zijn boodschap maatgevend is in onze tijd.

 

Jij gelooft dat oordeel altijddurend en dus doelloos is. Ik geloof dat God door oordeel alles gaat rechtzetten. Zijn oordeel is doel-ge-richt. Opdat alles Hem zal loven! (Ps.150:6, Fil.2:10-11).

 

Jij gelooft dat de mens een vrije wil heeft. Ik geloof dat er Één is die werkelijk kan en zal doen wat Hij wil: God. Dat maakt Hem ook werkelijk GOD: de Beschikker en Plaatser van alles (1 Tim.2:4-5, Jes.46:10).

 

Jij gelooft dat God het grootste gedeelte van Zijn(!) schepping verliest. Ik geloof dat God het verlorene altijd vindt (Lukas 15).

 

Jij gelooft dat velen in de dood blijven en de dood overwint. Ik geloof dat de dood wordt teniet gedaan (1 Kor.15:28) en wordt verslonden in de overwinning (1 Kor.15:54). Oftewel: het leven overwint! (1 Kor.15:22).

 

Jij gelooft dat het evangelie verspreiden onzin is als toch iedereen wordt gered. Ik geloof dat de redding van allen het evangelie is en dus verteld zou worden (1 Tim.4:10).

 

Jij gelooft niet dat God het kwaad gemaakt heeft. Ik geloof dat Hij de Schepper van alles is, ook het kwaad (Jes.45:7). Hij werkt alles naar de raad van Zijn wil en alles past in Zijn plan (Ef.1:11).

 

Jij gelooft dat God niets met mensen te maken wil hebben die niet geloven. Ik geloof dat God de wereld zo liefheeft dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft voor die wereld (Joh.3:16-17).