de dag van Christus

In het nieuwe testament vinden we de term de dag van Christus en ook een aantal termen die op deze uitdrukking lijken en beginnen met ‘de dag van ……….’ Hieronder een overzicht van deze termen met een aantal kenmerken, bevindingen en conclusies.

 

de dagen van de Zoon des mensen is gelijk aan: de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden (Luk.17:24,26,30).
de dagen van de Zoon des mensen is ook gelijk aan: de parousia van de Zoon des Mensen (vgl. Luk.17:26 met Matth.24:37).

 

de dag van onze Heer Jezus Christus is de dag dat hij onthuld wordt, dat wil zeggen: openbaar wordt voor ons en niet meer verborgen is (1 Kor.1:7-8).

 

de dag van de Heer Jezus is de dag waarop het vlees verderft en de geest behouden/gered wordt (1 Kor.5:5).

 

de dag van onze Heer Jezus is de dag waarop wij roem ontvangen (2 Kor.1:14).

 

de dag van Jezus Christus is de dag dat God het werk dat Hij begonnen is in de gelovige, zal voleindigen (Fil.1:6). Ook in 1 Kor.1:8 en 2 Kor.1:14 wordt gesproken van het einde/de voleinding.

 

de dag van Christus is een synoniem voor de dag van Jezus Christus (Fil.1:6,10).

 

– De Filippenzen en Paulus’ prediking aan hen waardoor zij het evangelie geloofden, is voor Paulus tot roem tot in de dag van Christus (Fil.2:16).
Roem = lof en eer(geven). Op deze dag ontvangt de gelovige roem voor (Z)zijn arbeid.

 

de dag van de Heer komt voor sommigen als een dief in de nacht (1 Thess.5:2-3).
Voor de ecclesia niet (1 Thess.5:4). Die dag zou hen niet als een dief overvallen (1 Thess.5:4). Degenen die in duisternis zijn, zal die dag wel als een dief overvallen (1 Thess.5:4). Maar wij zijn zonen van het licht en zijn zonen van de dag (1 Thess.5:5).

 

– De parousia en onze bijeenvergadering tot (letterlijk: op ↑) Hem houdt nauw verband met de dag van de Heer (2 Thess.2:1-2).

 

de dag van de Heer houdt nauw verband met de parousia (2 Petr.3:4,10). De dag van de Heer duurt meer dan 1000 jaar (2 Petr.3:8,10).

 

de dag van God volgt de dag van de Heer op en luidt de nieuwe Schepping in (2 Petr.3:12).

 

de dag van de Heer heeft te maken met de onthulling/openbaring van Jezus Christus (Openb.1:10, 1).

 

Als we Schrift met Schrift vergelijken komen we tot de conclusie dat alle bovenstaande termen, behalve de dag van God voor ons, de ecclesia, spreken van het moment waarop Christus Jezus aan ons zal verschijnen. Dan zal voor ons de dag aanbreken.

Gelovigen zullen worden geopenbaard voor het podium van Christus (2 Kor.5:10). Daar zullen alle verborgen dingen aan het licht komen en de raadslagen van het hart openbaar worden (1 Kor.4:5). Er is geen ver-oordeling (Rom.8:1), maar be-oordeling over de dingen die de gelovigen door het lichaam verricht hebben, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Kor.5:10).

Vanaf het moment dat wij worden verenigd met Christus, zullen wij altijd met Hem zijn en delen in Zijn positie (1 Thess.4:17). Christus zal daarna openbaar worden voor Israël en de volkeren en wij zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid (Kol.3:4).
De dag van de Heer, of de dag des Heeren, breekt niet voor iedereen op hetzelfde moment aan. Voor de ecclesia komt deze dag als eerste, wij zijn immers eerstelingen:

2 Thessalonicenzen 2
13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Heer geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot redding(…)

De komst van de dag des Heeren voor Israël en de volkeren, zoals die beschreven wordt in het oude testament, komt later en zal gepaard gaan met oordeel. Meer over de dag des Heeren in een volgende blog.