het naderingsgeschenk

Onder het oude verbond bracht het volk Israël offers tot God. We vinden dit bijvoorbeeld in Lev.1:2, 27:9 en 11 en Num.9:7. Het Hebreeuwse woord dat in deze teksten vertaald wordt met offergave of offerande, is korban (H7133).  De letterlijke betekenis is: naderingsgeschenk of geschenkoffer.

Hoewel korban een Hebreeuws woord is, vinden we het ook in de (Griekse) grondtekst van het nieuwe testament terug en we vinden daarbij ook meteen de uitleg wat het Griekse equivalent is voor dit Hebreeuwse woord.

Markus 7
11 Maar gij zegt: Indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: Het is korban dat is, offergave (…)

Korban is dus hetzelfde als offergave, zegt de tekst. Meer lettelijk: naderingsgeschenk. Het Griekse woord dat vertaald is met offergave is dõron (G1435). In alle gevallen dat het in het nieuwe testament voorkomt (zie de foto hieronder met een weergave uit de studiebijbel van alle teksten), wordt het gebruikt voor het offeren of geschenken aanbieden aan God (en een enkele keer aan Jezus). Op twee teksten na, waarvan het één keer gaat over mensen die elkaar geschenken geven (Op.11:10).

geloof is een naderingsgeschenk
De andere keer is de enige keer dat gesproken wordt van God die een geschenk aan de mens geeft. We vinden dit in één van de brieven van Paulus: de Efeze brief. Paulus was degene die geheimenissen openbaarde (o.a. Efeze 3) en het woord van God completeerde (Kol.1:25) In één van de brieven van Paulus waarin hij de meest verheven geestelijke waarheden uiteenzet, maakt hij bekend dat geloof het naderingsgeschenk van God aan de mens is!

Efeze 2
8 Want door genade zijn jullie gered, door geloof, en dit niet uit  jullie zelf: het is het naderingsgeschenk van God.

Waren het onder het oude verbond mensen die naderden tot God door middel van het aanbieden van geschenken, in deze “huishouding van genade” (Ef.3:8) draait God de rollen om en nadert Hij tot de mens met een geschenk: geloof.

God alle eer
Waarom doet God dat? Dat verklaart Paulus in het volgende vers:

Efeze 2
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Alles is Gods werk. Of het nu gaat om redding, verzoening, of om geloof. Het is allemaal Zijn werk. Opdat God van alles, alle eer van zou ontvangen.

1 Korinthe 1
31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

Efeze 2 naderingsgeschenk