vrijkoping

In een eerdere blog bracht ik naar voren dat het woord dat in onze bijbelvertalingen is vertaald met vergeving, eigenlijk bevrijding betekent. In de beide verzen die ik aanhaalde uit de brieven van Paulus komt nog een ander woord voor. Het is het Griekse apolutrosis, dat vertaald wordt met verlossing.

Apolutrosis is verlossing door middel van vrijkoping, er wordt een losprijs betaald. Apolutrosis bevat het woord lutron, dat losprijs betekent en vinden we op meerdere plaatsen in het nieuwe testament. Zie bijvoorbeeld Matth.20:28 en 1 Tim.2:6.

vrijgekocht uit slavernij
Het idee van vrijkoping is dat van een slaaf die vrijgekocht wordt uit slavernij, of gevangenschap. Wij waren slaven van de zonde (Rom.6:17 en 20) en van de dood (Hebr.2:14-15). Christus heeft ons daar van vrijgekocht, door de losprijs te betalen voor allen (1 Tim.2:6). Hij betaalde de prijs aan dat wat ons vasthield: de dood, of aan degene die de macht van de dood had: de duivel (Hebr.2:14). Hij betaalde de hoogste prijs door te sterven voor ons. Wij stierven met Hem, opdat wij een nieuwe schepping zouden worden (2 Kor.5:17). Vrijgekocht en daardoor ook bevrijd van zonden:

Efeze 1
7 In Hem hebben wij de vrijkoping, door Zijn bloed, namelijk de bevrijding van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.

Kolossenzen 1
14 In Hem hebben wij de vrijkoping, namelijk de bevrijding van de zonden.