vergeving of bevrijding?

Hoewel het begrip vergeving een grote rol speelt in het taalgebruik binnen het christendom, komt het woord  niet zo heel vaak voor in de bijbel. Het Griekse woord aphesis (G859), dat met vergeven vertaald wordt, vinden we 17 keer. Slechts twee maal bij de apostel Paulus. Hieronder beide Schriftplaatsen:

Efeze 1
In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.

Kolossenzen 1
14 In Hem hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving van de zonden.

vergeving?
Het klinkt mooi dat wij vergeving van zonden hebben in Hem, maar zoals zo vaak wanneer we Gods woord bestuderen, zijn we nog veel rijker dan we dachten. Vergeving is kwijtschelding en kwijtschelding valt zeker binnen de reikwijdte van het Griekse aphesis, maar het is veel meer. Dat zien we als we een andere tekst onderzoeken:

Lukas 4
16 En Hij (=Jezus) kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge,  en Hij stond op om te lezen.
17 En aan Hem werd de boekrol van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven was:
18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

bevrijding
Aphesis is letterlijk: laten gaan. Twee keer vinden we het woord aphesis in vers 18. Het wordt vertaald met vrijlating en vrijheid.  En dat is veel meer dan kwijtschelding. Aphesis is loslatingbevrijding! En dat werpt ook licht op de andere teksten, zoals de twee die ik eerder naar voren bracht. Onze zonden worden niet alleen kwijtgescholden, maar wij worden van zonden bevrijd. Bevrijd van dat wat ons gevangen hield. De macht van de zonde is verbroken. God bevrijdt ons van zonden, wij zijn dood voor de zonden (Rom.6:11). De zonde zou dus geen enkele rol meer spelen in ons leven: opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is (2 Kor.5:15).

Efeze 1
In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de bevrijding van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.

Kolossenzen 1
14 In Hem hebben wij de verlossing, namelijk de bevrijding van de zonden.