Filemon :1 afzender: Paulus

Elke brief van Paulus begint vrijwel hetzelfde, met wat kleine verschillen. Juist die overeenkomst in de aanhef van alle brieven, zou ons erop moeten wijzen dat het belangrijke woorden zijn, er komt nadruk op te liggen. Wij zetten bij het schrijven van een brief de afzender onderaan, toen was het blijkbaar de gewoonte om met de afzender te beginnen. Een goede gewoonte, want is dat niet het eerste waar wij ook naar kijken als we een brief ontvangen?

1 Paulus, gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder…

Saulus wordt Paulus
De naam Paulus bepaalt ons bij wie hij eerst was: Saulus. Hij was een vervolger van de ecclesia (Gal.1:13) en was de grootste tegenstander van Christus Jezus. Hij droeg dezelfde naam als de eerste koning van Israël die zich ontpopte als vijand van David en hem vervolgde. Toen de Zoon van David Zíjn grootste vervolger Saulus riep vanuit de hemel, sprak Hij dan ook: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij (Hand.9:4)?” Dat bracht een totale ommekeer. De term ‘een Paulus bekering’ is bijna spreekwoordelijk geworden. Christus overweldigde hem met Zijn genade en maakte hem tot een apostel (=afgevaardigde) om die genade onder de natiën bekend te maken. Paulus werd een heraut, apostel en leraar van natiën (Rom.11:13; 1 Tim.2:7; 2 Tim.1:11).

onderbreking
Paulus behoorde niet tot de Twaalf (Gal.1:17) en hem was een ander evangelie toevertrouwd, het evangelie van de voorhuid (Gal.2:7). De Twaalf werden tot het Joodse volk gezonden om te prediken dat indien Israël zich zouden bezinnen en bekeren, de Messias zou terugkeren vanuit de hemel om Zijn Koninkrijk te op te richten en alles te herstellen waarvan de profeten gesproken hadden (Hand.3:19-21). Via een gelovig Israël zouden alle volken gezegend worden. Dat is het evangelie van de besnijdenis (Gal.2:7).

Maar Paulus was door Christus Jezus op de hoogte gebracht dat Israël zich in die dagen niet zou bekeren en dat God een tot dat moment verborgen plan via Paulus zou openbaren. In de tussentijd dat Israël terzijde staat en er een onderbreking (>pauze) is in Gods handelen met Israël, gaat redding naar de natiën. De naam Paulus staat hier model voor, want deze is afgeleid van een woord dat stoppen of ophouden (>pauzeren) betekent (vgl: Hand.13:10).