42

Getallen spelen een belangrijke rol in de bijbel. Er wordt van alles geteld: aantallen, dagen, lengte, breedte, hoogte, enz. Dat is niet voor niets. Deze getallen wijzen ons ergens op, ze hebben een betekenis. Wil je weten welke rol een getal in de Schrift speelt, dan doe je er goed aan de teksten waar het getal voorkomt naast elkaar te leggen en dan wordt de betekenis duidelijk. Waarschijnlijk is het bekendste voorbeeld hiervan het getal drie. Het herinnert aan de opstanding van Christus op de derde dag.

tweeënveertig
Zo is het ook met het getal 42. Dit getal spreekt van lijden, waardoor heerlijkheid tot stand komt. Van verlossing nà beproeving. Ook houdt het getal verband met de eerste en tweede komst van Christus. In deze blog een aantal voorbeelden met Schriftplaatsen waarin dit tot uiting komt.

standplaatsen
Het volk Israël reisde totaal veertig jaren door de woestijn, voordat ze het beloofde land introkken. Zij hebben in die jaren 42 verschillende standplaatsen gehad. Op zo’n standplaats werd het kamp opgeslagen en de tabernakel opgezet. Het volk Israël vond na 42 tijdelijke standplaatsen te hebben gehad en beproefd te zijn in de woestijn, haar definitieve vestigingsplaats in het beloofde land.

de kandelaar
De kandelaar is één van de voorwerpen uit de tabernakel. Hoe deze kandelaar gemaakt moest worden, vinden we uitgebreid beschreven in Exodus 25:

31 U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen; zijn schaaltjes, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen.
32 En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken: drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant, en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant.
33 Drie schaaltjes, zoals amandelnoten, aan de ene arm, met knop en bloesem, en drie schaaltjes, zoals amandelnoten aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit de kandelaar steken.
34 En op de kandelaar zelf moeten vier schaaltjes zoals amandelnoten komen, met zijn knoppen en zijn bloesems.
(…)
39 Van één talent zuiver goud moet men hem maken, met al die voorwerpen.

Deze kandelaar had een schacht en zes armen en was een voorstelling van een amandelboom met vruchten, knoppen en bloemen. Op elke arm zaten 3 amandelnoten (schaaltjes), een knop en een bloem. Dat is totaal 30 onderdelen. Op de kandelaar, de schacht zelf, zaten 4 schaaltjes met een knop en een bloem. Dat is totaal 12 onderdelen. Alles opgeteld zaten er dus 42 onderdelen aan de kandelaar.

één lichaam
Deze kandelaar is een beeld van Christus en de Zijnen. Hij is de stam of schacht en de Zijnen vormen één geheel met Hem (:31). Die eenheid wordt benadrukt, de kandelaar was dan ook vervaardigd uit één talent goud (:39). Met de woorden van Paulus: wij zijn één lichaam in Christus (Rom.12:15). Nu nog miskend en verborgen, maar straks zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid (Kol.3:4). Nu beproeving, straks heerlijkheid. Daar spreekt de 42 van. Ook het feit dat de kandelaar gemaakt was van gedreven werk, wijst hierop. Dit betekent dat het goud in de juiste vorm werd gedrukt of geslagen. Er werd druk op uitgeoefend.

3×14 geslachten
In Mattheus 1 worden de geslachten genoemd en geteld vanaf Abraham die zouden leiden tot Christus. Aan Abraham werd de belofte gedaan, maar die werd niet meteen vervuld. Er waren 3x 14= 42 geslachten voor nodig om Christus voort te brengen:

16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt.
17 Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten.

Wie Mattheus 1 zorgvuldig leest, komt wellicht tot 13 geslachten van de Babylonische ballingschap tot Jezus. De 14e in deze reeks is Christus, de titel van de Opgewekte. Jezus stierf en door Zijn opstanding werd de Christus voortgebracht. De Verlosser en Redder van de wereld!

grote verdrukking
In de nabije toekomst zal er grote verdrukking over Israël komen. Dit is een periode waarin ‘de heilige stad zal worden vertreden door de natiën’ (Opb.11:2) en waarin het beest zal regeren (Opb.13:5). Deze periode wordt in de bijbel met diverse tijdsbepalingen gemarkeerd, ook met 42 maanden. Daarna zal de Messias verschijnen aan Zijn volk en zal de grote verdrukking worden beëindigd. Na 42 maanden verdrukking volgt de verlossing.