Jona (2): beeld van de roeping van Israël

In een vorige blog liet ik zien dat de Schrift ons er op wijst dat Jona een type is van de Here Jezus en ook waarom. In deze blog wil ik laten zien dat Jona ook een uitbeelding is van de weg die God gaat met Zijn volk Israël. Zoals Jona door God werd geroepen met een taak: ” Het woord van YAHWEH kwam tot Jona, de zoon van Amitthai, zeggende…..” (Jona 1:1), zo werd ook het Joodse volk een opdracht en functie toegewezen. Paulus zegt daarover:

Romeinen 3
2 (…) dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd.

Israël was door God uitgekozen, zoals Jona door God uitgekozen was. Israël had een taak, zoals Jona ook een opdracht kreeg van God:

1 Petrus 2
9 Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot verwerving, om de deugden te berichten van Hem, die jullie uit de duisternis roept tot zijn wonderbaarlijk licht.

ongehoorzaam
Net als Israël, was Jona ongehoorzaam en ging hij niet naar het oosten, waar Ninevé lag, maar vertrok hij naar Tarsis, in het westen. Precies de tegenovergestelde richting. Het lijkt mis te gaan, maar net zoals bij de ongehoorzaamheid van Israël (Rom.11:32), gaat er ook bij Jona niets verkeerd. God heeft een plan en dat volvoert Hij. Vier keer lezen we in Jona dat God beschikt (1:17, 4:6, 7 en 8).

de zee
Door Jona’s ongehoorzaamheid komt hij terecht in de zee, een uitbeelding van de volkeren (Ps.2:1, Opb.17:15). Dit staat model voor hoe het Joodse volk, vanwege haar ongehoorzaamheid, verstrooid werd onder de natiën.  In 2:2 lezen we dat Jona bidt vanuit het dodenrijk (Hebr: sheol). Israël in de dood en het graf, is bij de profeten een bekend beeld van de verstrooiing van het volk onder de natiën (o.a. Ez.37:11-13). Is dit ook ten diepste niet de betekenis van de woorden van Jezus, wanneer Hij zegt: “Een boos en overspelig geslacht zoekt naar een teken, maar aan haar zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona.” Het volk zou terecht komen in de dood, het graf, in de (volkeren)zee en daar verblijven tot haar wedergeboorte. Wanneer Jona wordt uitgespuwd door de vis, op het droge, is dit een beeld van de wedergeboorte (opstanding) van Israël:

Hosea 6
1 Kom, laten wij terugkeren naar YAHWEH, (…)
2 Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven.

tweeduizend jaar
Het zou ons niet ontgaan dat twee dagen in dit geval spreekt van dagen van duizend jaren, zoals Petrus verklaart (2 Petr.3:8). Jona die op het droge (=het land) terecht komt , is een geweldig type van Israël dat zal worden levend gemaakt en zal terugkeren in het land.

Ninevé ’s bekering
God spreekt voor de tweede keer tot Jona (3:1) en deze keer gaat hij wel naar Ninevé. Ninevé was de hoofdstad van Assyrië en is een uitbeelding van de volkerenwereld. Jona verkondigt aan Ninevé het woord van God, dat God de stad zal omkeren (3:4). De mensen in Ninevé geloven wat Jona vertelt en daarmee geloven zij God. Ninevé wordt omgekeerd, maar het is een andere omkering. Ninevé bekeert zich (:8,10).

alle natiën
Net als Jona, zal in de toekomst Israël alsnog haar opdracht van een priesterlijk volk vervullen en het evangelie verkondigen aan de volken (Matth.24:14). Satan zal gebonden worden voor 1000 jaar, de Messias zal regeren op de troon van David en de natiën zullen geloven en onderworpen zijn aan God:

Psalm 22
28 Alle einden van de aarde zullen eraan denken en zich tot YAHWEH bekeren: alle geslachten van de natiën zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.
29 Want het koningschap is van YAHWEH, Hij heerst over de natiën.

.

Jesaja 2
2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van YAHWEH vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle natiën ernaartoe zullen stromen.
3 Vele natiën zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van YAHWEH, naar het huis van de God van Jakob (…)

rust
Deze duizend jaar van rust, zal de zevende dag zijn van duizend jaar. De zeven dagen zoals we die in Genesis 1 vinden, zijn een uitdrukking van Gods plan met Zijn schepping. Zes dagen van werken en menselijke inspanning, gevolgd door de zevende dag van duizend jaar waarop de grote sabbatsrust aanbreekt. Eerst voor Israël en dan binnen één generatie (Matth.24:34) voor de hele wereld.

zevende dag
Ook deze zevende dag vinden we in Jona. Jona was immers drie dagen (en drie nachten) in de buik van de grote vis (1:17), daarna gaat hij naar Ninevé en dat is drie dagen reizen (3:3), de volgende dag trekt hij de stad binnen om daar zijn boodschap te prediken (3:4). Dat is dus op de zevende dag! Op die dag geloven de mensen van Ninevé in God (3:5). Zoals dat ook in de toekomst met de volkerenwereld zal gebeuren wanneer Israël haar taak zal vervullen en aan heel de schepping Gods woord zal verkondigen.

duif
Jona betekent duif. Één van de bekendste eigenschappen van de duif is dat waar hij ook is, hij altijd terugkomt op de plek waar hij hoort. Zo is het met Israël en  zo is het met elk mens. God beschikt en heeft een plan. De uitkomst van Zijn plan is dat Hij iedereen terecht brengt. Dat is één van de lessen van Jona met betrekking tot Israël. Hoewel Jona bij de eerste roeping ongehoorzaam is aan God, vervult hij bij de tweede roeping zijn taak. Een model van hoe het met Israël ging en zal gaan. Maar wat gebeurt er tussen die twee roepingen en waar spreekt dát van? Daarover meer in een volgende blog.