Genesis 42:23-24 Simeon, de horende

De broers zijn in benauwdheid en zij worden zich steeds meer bewust van de waarheid. Zij spreken tot elkaar over de zonde die zij hebben begaan met hun broer Jozef en brengen de benauwdheid die over hen komt, hiermee in verband. Jozef hoort alles, maar houdt zich verborgen.

Genesis 42
23 En zij wisten niet, dat Jozef hen verstond, want er was een tolk tussen hen.
24 En hij keert zich om, bij hen weg, en hij weent. En hij keert tot hen terug en hij spreekt met hen. En hij neemt Simeon uit hun midden en hij laat hem voor hun ogen binden.

een omkering
In eerste instantie had Jozef voorgesteld dat slechts één van de broers naar huis zou keren (:16) om Benjamin te halen, maar nu draait hij het om. Zij zouden allen naar Jakob terugkeren en slechts één zou blijven. Er vindt een omkering plaats. Zoals we dat zo vaak vinden in Genesis, maar dan met betrekking tot het eerstgeboorterecht: de jongere zoon wordt aangesteld als eerstgeborene. Hier vindt een verwisseling plaats tussen het gehele huis van Jakob en Simeon. Simeon betekent: de horende.

Israël en de gemeente
Dit is een uitbeelding van de verwisseling van het eerstgeboorterecht tussen Israël en de ecclesia (gemeente). De broers keren terug naar Jakob en Simeon wordt gebonden en verblijft als gevangene met Jozef in Egypte. Eerder in de geschiedenis van Jozef kwamen we al een gevangenis tegen. De gevangenis is een type van de ecclesia. Zoals Paulus een gevangene van Christus Jezus was (Ef.3:1, 4:1), zo is Simeon een gevangene van Jozef. Hij verblijft met Jozef in Egypte (onder de natiën), buiten het zicht van het huis van Jakob.

Simeon in het nieuwe testament
Dat Simeon een uitbeelding is van de gelovigen uit de natiën wordt bevestigd in het nieuwe testament. In Handelingen 15 wordt gesproken over de zogenaamde apostelvergadering en de aanleiding daartoe. Het onderwerp van discussie is daar, of de natiën moeten worden onderworpen aan de wet van Mozes. Dat onderwerp laat ik hier verder rusten, want het gaat me nu slechts om het verband van de naam Simeon met de natiën:

Handelingen 15
14 Simeon heeft verhaald, hoe God eerst omziet, om vanuit de natiën een volk aan te nemen voor zijn naam.

licht voor de natiën
Ook in het Lukas evangelie vinden we een Simeon, in de bekende geschiedenis van Simeon en Anna. Hij is een rechtvaardige (Luk.2:25), dat is: een gelovige. Hij belijdt dan ook dat hij vrede heeft met God (Rom.5:1). Simeon is in deze geschiedenis de eerste die Jezus ziet en hij is daarmee een uitbeelding van de ecclesia, die komt vóór Israël, waar Anna een type van is. En ook Simeon profeteert hier dat het licht als eerste naar de natiën zou gaan:

Lukas 2
29 Nu zendt u, Eigenaar, uw slaaf weg in vrede, naar uw woord,
30 want mijn ogen namen uw redding waar,
31 die u gereed maakt, voor het aangezicht van al de volken:
32 licht tot onthulling voor de natiën, en heerlijkheid voor uw volk Israël.
(…)
34 En Simeon zegent hen, en hij zei tot Maria, zijn moeder: Zie, deze ligt tot de val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken, dat tegengesproken wordt.

redding voor de natiën
Jozef en Maria verwonderden zich (:33) vanwege de woorden van Simeon. Hij spreekt namelijk eerst over redding voor de natiën en dan pas over Israël. Die volgorde was verborgen in de profetieën, maar God had Simeon in kennis gesteld (:26). Simeon, de horende, zag als eerste de redding van God (Hand.28:28) en profeteert over licht voor de natiën en de struikeling van Israël in onze tijd (:34), waarin God zich een volk uit de natiën verzamelt voor Zijn naam.