Genesis 48:7 zoon van Mijn rechterhand

Het grote thema in deze hoofdstukken is: naar wie gaat de eerstgeboortezegen? Zoals dat in het voorgaande in Genesis ook al het geval was. We zagen eerder al dat, hoewel Ruben de oudste zoon van Jakob was, Jozef tot eerstgeborene werd gesteld. En in de verzen hiervoor (:5), zien we dat de twee oudste zonen van Jakob, Ruben en Simeon, worden verwisseld met de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse.

Vervolgens wordt dan in het volgende vers gerefereerd aan de geboorte van Benjamin. Hij was immers de beoogde eerstgeborene, toen Jozef werd dood gewaand door het huis van Jakob.

Genesis 48
7 En ik, toen ik uit Paddan kwam, stierf Rachel in mijn bijzijn in het land van Kanaän op de weg, op enige afstand om tot Efratha te komen. En ik heb haar daar begraven aan de weg naar Efrath, dat is: Bethlehem.

Rachel
Jakob verwijst hier naar de geboorte van Benjamin, die we vinden in Genesis 35. Rachel sterft tijdens de bevalling (35:16-17), maar geeft haar zoon nog wel een naam: Ben-Oni (35:18), dat betekent zoon van mijn smart. Direct daarna lezen we dan: maar zijn vader noemde hem Benjamin. Dat betekent: zoon van mijn rechterhand.

Bethlehem Efratha
Hier vinden we uitgebeeld hoe Rachel, die een type is van Israël, de Zoon kent als de Man van smarten (Jes.53:3). Veelzeggend is natuurlijk ook de plaats waar deze geboorte plaatsvindt: aan de weg naar Efrath(a) bij Bethlehem, zoals ook van de Messias werd gezegd (Micha 5:1; Matth.2:6), dat Hij daar geboren zou worden.

zoonv van mijn smart
Rachel noemt deze zoon: zoon van mijn smart, maar zijn vader (let op dat er niet staat ‘Jakob’), noemde hem Benjamin, zoon van Mijn rechterhand (35:18). Het is een schitterende illustratie van hoe dé Zoon, die door Israël werd gekend als de Man van smarten, door God de Vader verhoogd werd tot aan Zijn rechterhand (Hebr.1:3; Ef.1:20).

zoon van Mijn rechterhand
Maar zou er in verband met de plaats in de Schrift waar Jakob deze geschiedenis aanhaalt nog een diepere laag liggen? Het gaat in deze hoofdstukken (48 en 49) immers om de eerstgeboortezegen met betrekking tot natiën (48:19). Ben-Oni, de zoon van smarten, is ook een uitbeelding van het volk Israël. Zoals de Messias een man van smarten zou zijn, zo is Israël ook een volk van smarten geworden (vgl: Ex.3:7; Klaagl.1:18). Benjamin, de zoon van Mijn rechterhand, is dan ook een type van het volk, dat eigenlijk geen volk is (Rom.9:25-26; 10:19) en dat verhoogd zou worden tot aan Gods rechterhand (Ef.1:3; 2:6): de ecclesia, die Zijn lichaam is (Ef.1:22-23)!