gestorven voor onze zonden

Elke gelovige weet dat Christus gestorven is voor onze zonden. Maar wat betekent het eigenlijk en wie worden er bedoeld met onze? En waarom is dat evangelie, dat wil zeggen: een goed bericht? Paulus geeft een korte samenvatting van het evangelie, zoals hij dat bekend maakte, in de 1e Korinthe brief, waar hij zegt:

1 Korinthe 15
1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat,
2 waardoor gij ook gered wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs geloofd hebt.
3 Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften,
4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften.

Vers 3 zegt dat Christus is gestorven voor onze zonden. Maar wie zijn die onze? Zijn dat degenen die nu al geloven, geldt dit voor enkelen, of is dit van toepassing op de gehele mensheid? Paulus gaat dit verder uitwerken in 1 Korinthe 15, maar ook elders en door andere apostelen wordt in de Schrift de reikwijdte van deze daad van Christus benadrukt. Johannes verklaart in 1 Joh.4:10 dat God “Zijn Zoon gezonden heeft tot een beschutting van onze zonden”. Eerder in dezelfde brief, zie hij daarover:

1 Johannes 2
2 en Hij is een beschutting voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Hij is gestorven voor de zonde van de gehele wereld en is daarom ook de Redder van de wereld! (Joh.4:42, 1 Joh.4:14). Dat Hij is gestorven is niet het enige, Hij is ook opgewekt zegt 1 Kor.15:4. Hij is de eerste die in onvergankelijkheid opgewekt is.

2 Timotheus 1
10 (…) Christus Jezus, die de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het evangelie.

Dat is het evangelie: gestorven voor elk mens, de dood wordt teniet gedaan en elk mens zal onvergankelijk leven! En dat is dan ook wat Paulus in het machtige hoofdstuk van 1 Korinthe 15 naar voren brengt, als hij ons het evangelie bekend maakt. Christus stierf om opgewekt te worden uit de dood. Christus stierf voor onze zonden, om ons te bevrijden van zonde en ons het leven te geven. Gegarandeerd, voor elk mens, elke zondaar!

1 Korinthe 15
21 Want, daar immers de dood er is door één mens, is ook de opstanding der doden door één mens.
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.