keizer Augustus: de verhevene onderworpen

In de beschrijving van de gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus vinden we keizer Augustus genoemd. Deze Romeinse keizer wilde blijkbaar al zijn onderdanen registreren en vaardigt een besluit uit dat de hele wereld beschreven moet worden (Luk.2:1). Iets dat David, die iets soortgelijks deed, overigens zeer kwalijk werd genomen (2 Sam.24, 1 Kron.21).

In deze daad van keizer Augustus zien we een bewijs van het werk van dé God, die alles uitwerkt volgens Zijn plan (Ef.1:11). Hij staat boven alle partijen en gebruikt in Zijn plannen alle partijen. Ook ongelovige heersers, zoals deze keizer Augustus en eerder al bijvoorbeeld Nebukadnezar, zijn aan Zijn plannen onderworpen en worden door Hem die alles beschikt, in die plannen gebruikt. Jozef en Maria, die in Nazareth woonden, moesten naar Bethlehem, omdat daar volgens de profetieën de Messias geboren zou worden (Micha 5:1). Door dit plan van keizer Augustus, komen ze daar ook terecht (Luk.2:4).

verhevene
Een keizer is een heerser of vorst en ook de naam Augustus, is eerder een titel dan een naam. Zoals bijvoorbeeld alle Egyptische vorsten Farao genoemd werden. Augustus betekent Verhevene. Ook deze geschiedenis van keizer Augustus kent een profetische toepassing. We kennen namelijk in de Schrift nog een figuur beschreven, een vorst, die zich verheft.

2 Thessalonicenzen 2
3 (…) want eerst moet de afstandneming komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,
4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij god is.

Ook van deze vorst, die machthebber zal zijn over het laatste wereldrijk, lezen we dat hij de hele wereld, zal laten beschrijven. Letterlijk zelfs, door een merkteken op de rechterhand of het voorhoofd.

Openbaring 13
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand, of op hun voorhoofd.

eerstgeboren Zoon
Wanneer keizer Augustus de wereld laat beschrijven, verschijnt de ware Machthebber op het toneel, de eerstgeboren Zoon (Luk.2:7). De Ben Adam (Ps.8:5, Hebr.2:6). Hij is Gods Zoon en is de werkelijke Rechthebber op de troon, die Zijn Koninkrijk zal oprichten en vestigen en zal zitten op de troon van Zijn vader David (Luk.1:32). Over die andere vorst in de toekomst, de mens der wetteloosheid, lezen we dan ook:

2 Thessalonicenzen 2
(…)  die de Here Jezus uit de weg zal ruimen door de geest van Zijn mond en teniet zal doen in Zijn verschijning, als Hij komt.

Wanneer in de toekomst de Eerstgeborene zal verschijnen, zal Hij verschijnen met de ecclesia, het lichaam van Christus. Dit vinden we dan ook uitgebeeld in Lukas 2.

Lukas 2
13 En plotseling was er met de engel een menigte van een hemelse legermacht, God lofprijzend en zeggend:
14 Heerlijkheid aan God in de hoogsten en vrede op aarde! In mensen een welbehagen!

Hij zal komen om Zijn Koninkrijk te vestigen, een Koninkrijk van vrede. Alle aardse Koninkrijken zullen verpulverd, beëindigd en onderworpen worden en Hij zal het beloofde Messiaanse Rijk van vrede oprichten (Dan.2:44, 7:27). Men zal Zijn heerlijkheid kennen in de hemelen en op aarde. God maakt vrede door het bloed van het kruis en zal het al met Zich verzoenen (Kol.1:20). Elke knie zal buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn (Fil.2:8). Oftewel: in de hoogsten en op aarde!