God zorgt voor ons!

Dat God zorgt voor de zijnen, is een waarheid die we vinden bij de apostel van de natiën, Paulus (Fil.4:4-6,19), maar die voor alle gelovigen geldt. David schreef erover (Ps.55:23) en ook Petrus (1 Petr.5:7). En natuurlijk zien we het ook in het leven van veel bijbelse figuren, zoals Jozef in Egypte, David in Adullam, Elia bij de beek Krith, enz.

de bergrede
Ook de Heer heeft gesproken over Gods zorg voor ons, gelovigen. Hij deed dat in de bergrede, die Hij uitsprak tot Zijn discipelen. Hij zegt deze woorden in een bepaald verband. Zo zei hij dat we als gelovigen er niet op gericht zouden zijn hier op aarde bezittingen te verzamelen (Matth.6:19), want deze aarde gaat immers toch voorbij. Jezus zegt niet dat een gelovige geen bezittingen zou (mogen) hebben, maar dat zijn hart daar niet op gericht zou zijn (Matth.6:21). Wij zouden ons hart richten op onvergankelijke zaken. Die houden stand, ook als deze oude schepping er niet meer is (Matth.6:20). Al het andere, zoals voedsel en kleding, ontvangen wij van Hem, daar zorgt Hij voor.

Mattheüs 6
25 Daarom zeg Ik tegen jullie: Wees niet bezorgd over jullie ziel, wat jullie zullen eten of wat jullie zullen drinken, ook niet over jullie lichaam, wat jullie zullen aantrekken. Is de ziel niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26 Kijk naar de vogels van de hemel: zij zaaien niet en zij oogsten niet en zij verzamelen niet in opslagplaatsen, en jullie hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet van meer belang dan zij?

de vogels
Hoe vaak zien we niet dat een vogel ergens wat voedsel vindt en dat tot zich neemt? Als we dit zien, zou dit een herinnering voor ons zijn, dat er een God is die voor al deze kleine schepselen zorgt. Hij voedt ze en wij, zijn kinderen, gaan deze vogels ver te boven. Als God op microniveau voor al deze dieren zorgt, waarom zouden wij ons dan ook nog maar een seconde druk maken om dingen als voedsel en kleding?!

27 En wie van jullie kan door bezorgd te zijn één el aan zijn postuur toevoegen?

voegt het iets toe?
Het woord dat hier vertaald is met postuur of lengte wordt in Joh.9:21 en 23 vertaald met leeftijd. De vertalers kiezen hier niet voor leeftijd, omdat in dit vers een el, een lengtemaat, wordt genoemd. Kun je door je zorgen te maken langer leven? Voegt het ook maar iets toe in wat voor zin dan ook?

28 En waarom zijn jullie bezorgd om kleding? Leer van de anamonen van het veld, hoe zij groeien: zij zwoegen niet en spinnen ook niet;
29 en Ik zeg tegen jullie, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet omhuld was als één van deze.
30 Indien nu God het gras van het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, niet veel meer jullie, kleingelovigen?

de bloemen
Na het voorbeeld van de vogels, die God van voedsel voorziet, volgt nu een ander voorbeeld uit de schepping. De bloemen van het veld. Sommige vertalingen zeggen de leliën. Wat er mee wordt bedoeld, blijkt uit vers 30: het gras van het veld. Dat wat gewoon in de natuur groeit, de bloemen in het veld, zijn met zoveel heerlijkheid bekleedt. Zelfs Salomo, de grootste koning van Israël, had niet zoveel heerlijkheid.

31 Wees dan niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons omhullen?
32 Want degenen van de natiën zoeken naar al deze dingen. Want jullie hemelse Vader weet, dat jullie al deze dingen nodig hebben.

God voorziet in al onze behoeften
God is de Schepper van elke bloem in het veld. Elke vogel voorziet Hij van eten. Zou dat bij ons dan anders zijn? God weet wat wij nodig hebben. God vervult niet al onze wensen, maar Hij kent ons veel beter dan wij onszelf kennen en weet wat wij nodig hebben. In die behoeften zal Hij voorzien (Fil.4:19)!