het geloof van Simson

Wanneer het over Simson gaat in kinderbijbels en kinderliedjes wordt vaak gewezen op de lage moraal van Simson. Hij bezocht een hoer, vocht en moordde er lustig op los en luisterde niet naar het advies van zijn ouders. Toch wordt Simson In Hebreeën 11 genoemd in de uiteenzetting van oudtestamentische gelovigen die geleefd en gehandeld hebben in geloof (Hebr.11:32). In één adem dus met “geloofshelden” als Jozef, Mozes en David. Ook op meeste andere genoemde voorbeelden valt ethisch gezien wel wat aan te merken, maar in Hebreeën 11 krijgen we een les hoe God hen, en ook ons, aanziet. Wat telt is geloof.

door God bestemd
De weg die Simson ging, was door God zo bepaald. Simson wist dit (Rich.16:17) en onderschikte zich hieraan. We vinden dan ook in de geschiedenissen aanwijzingen beschreven waarin we zien dat God de weg van Simson zo bepaalde:

Richteren 13
Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren.  (…) het jongetje zal van de moederschoot af nazireeër van God zijn (…)
(…)
24 Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam  Simson. Het jongetje werd groot en JAHWEH zegende hem.
25 En de Geest van JAHWEH begon hem aan te vuren in Mahane-Dan, tussen Zora en Esthaol.

Richteren 14
4  Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van JAHWEH was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël.

Richteren 15
18 Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot JAHWEH en zei: Ú hebt door de hand van Uw dienaar deze grote verlossing gegeven.

Driemaal lezen we dat de Geest van JAHWEH vaardig werd over Simson (14:6 en 19; 15:14). En aan het einde van zijn leven wendt Simson zich in geloof tot zijn God opdat Hij nog één keer kracht zou ontvangen om zich te wreken op de Filistijnen (16:28). De daad die hierop volgt, betekent zijn dood, maar is meteen de grootste overwinning in het leven van Simson.

type
Simson is een schitterend type van Jezus Christus in Zijn eerste komst. Simson ging tot een vrouw die hem niet liefhad, sloot een huwelijksverbond dat eindigde in een mislukking, werd verraden in het huis van degene van wie hij hield en behaalde de grootste overwinning op de vijand in zijn dood.
Zo kwam Jezus tot Zijn volk dat Hem niet liefhad, om een nieuw verbond tot stand te brengen, maar Hij werd verworpen en verraden door Israël en werd gedood. Juist door Zijn dood behaalde Hij de overwinning. Dit alles wijst op het begin van Israëls verlossing, door de Heer tot stand gebracht en die in de toekomst zal voltooid worden.

Richteren 13
5 ….het jongetje zal van de moederschoot af nazireeër van God zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen (…)