hervormingsdag

Vandaag is het Hervormingsdag. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther, die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen leringen en gebruiken in de Rooms-katholieke Kerk, op de deur van de Slotkapel van Wittenberg sloeg. Hiermee kwam de Reformatie op gang. Het is begrijpelijk dat Maarten Luther, toen hij de Romeinen brief las, een statement wilde maken tegen de toenmalige gevestigde orde van die dagen: de Rooms-katholieke kerk.

Sola Scriptura
Helaas is de situatie in het godsdienstig landschap nu niet anders dan toen. Eén van de kernpunten van het Protestantisme dat tijdens de Reformatie geformuleerd werd, is het Sola Scriptura (dat is: alleen de Schrift). Men is het Sola Scriptura echter al snel weer vergeten, want bijvoorbeeld “Bijbel en belijdenis” en “het Woord Gods naar de opvatting van de drie formulieren van enigheid” zijn gevleugelde uitspraken geworden binnen de kerken. Men heeft dus allerlei geschriften een plaats gegeven naast, en daarmee in plaats van en boven, de Schrift.

Sola Gratia
Ook het evangelie van redding om niet, namelijk door genade: het Sola Gratia (dat is: alleen genade), wordt massaal door al deze genootschappen ontkend. Men gelooft wel dat alle mensen zondaren zijn en genade nodig hebben, maar men gelooft niet dat alle mensen genade zullen ontvangen en gerechtvaardigd zullen worden. Door bestudering van de Romeinen brief kwam Luther tot het inzicht dat rechtvaardiging een gave van God is. Het is genade die God bewijst aan goddeloze en zondige mensen. Rechtvaardiging is door het geloof van Jezus Christus (Rom.3:22 Statenvertaling). Een voorbeeld uit de Romeinen brief waarin de mensheid als geheel, allen dus, wordt omschreven:

Romeinen 3
4 (..) Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig
(…)
9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn.
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.

Het hele gedeelte gaat over dezelfde groep. Zie ook de begrippen hun (:13 en :15), welker (:14), niemand die God zoekt, tezamen, enz.

Wie zijn deze allen?’
Antwoord: elk mens dat ooit geleefd heeft. Geen discussie over mogelijk.

Dan de volgende verzen:

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.

Welke allen worden er dus om niet en uit Zijn genade gerechtvaardigd?
Antwoord naar aanleiding van de logische uiteenzetting van Paulus: diezelfde allen!

Ook verderop in de Romeinen brief spreekt Paulus van deze dingen:

Romeinen 5
18 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.
19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens de velen [=allen uit :18] tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen de velen (=allen uit :18) tot rechtvaardigen gesteld worden.

Adam en Christus
De vergelijking tussen Adam en Christus waar het hele gedeelte over spreekt, sluit verdere relativering en nuancering uit.  Allen die hetzelfde lot als Adam toebedeeld hebben gekregen, zullen delen in de Laatste Adam (1 Kor.15:45, Rom.5:14).

Dát is het evangelie, een zekerheid en een fantastische boodschap! Maar waar hoor je dit? Niet in de kerken in ieder geval.