Richteren 15:14-15 duizend man verslagen

Simson wordt door de mannen van Juda gebonden met twee nieuwe touwen en overgeleverd aan de Filistijnen. Dan lezen we voor de vierde keer in het verslag van Simson dat de geest van JAWHEH hem aanspoort (13:25; 14:6,19). Geest is een synoniem voor leven en het spreekt ook in deze geschiedenis van opstandingsleven.

Richteren 15
14 Als hij kwam tot aan Lechi juichten de Filistijnen hem tegemoet. En de geest van JAHWEH werd voorspoedig over hem. En de touwen die om zijn armen zijn, zijn als vlas dat door vuur verbrand. En zijn banden versmolten van zijn handen.
15 En hij vond een vers kaakbeen van een ezel, en strekte zijn hand uit en hij nam het en hij sloeg er duizend mannen mee neer.

geest en vuur
Niet alleen lezen we dat de geest van JAHWEH voorspoedig wordt over Simson, ook is er weer sprake van vuur. De touwen waarmee Simson wordt gebonden, versmelten en zijn als vlas(stengels) die door vuur verbrand worden. Ook hier weer een verwijzing naar het Pinkstervuur uit de Handelingen periode. Met een optimistische verwachting voor Israël in het begin van dit tijdperk, met gaven van de geest, zoals tongen van vuur, maar uiteindelijk uitlopend in oordeel dat over het Joodse volk kwam, toen de stad Jeruzalem en de tempel werden verwoest en door vuur verbrand.

vlas
De touwen versmolten als vlas (meervoud) of vlasstengels. Vlas wordt gebruikt om linnen van te maken. Linnen bepaalt ons bij de opstanding van Christus (Luk.24:12; Joh.13:4-5). En daarom ook bij de kleding van de hogepriester onder het oude verbond (Lev.6:10), die een type is van de Hogepriester die komen zou, de opgewekte Christus (Hebr.9:11). Christus werd ook na Zijn opstanding door het Joodse volk verworpen en zoals de hogepriester onder het oude verbond de tabernakel inging en onzichtbaar was voor het volk, zo is Christus de hemelen binnengegaan en is daar nu verborgen (Hebr.8:1-2; 9:24).

1000
Duizend is een getal dat typerend is voor de openbaring van het Koninkrijk van de Messias. Dat zal immers aanvangen wanneer Satan duizend jaar gebonden wordt (Opb.20:2). In deze geschiedenis worden de duizend neergeslagen als uitbeelding van het Koninkrijk dat niet openbaar wordt. Israël wordt terzijde gesteld (>neergeslagen).