Richteren 15:15-16 met een ezelskaak

Simson sloeg duizend man neer met een ezelskaak. Die lag daar blijkbaar en was voor Simson ’toevallig’ het wapen dat hij gebruikte. Het zet ons op het spoor van de ezel, die een bijzondere betekenis heeft in de Schrift. En de kaak van de ezel bepaalt ons bij het spreken van de ezel en een ook een sprekende ezel komen we in de bijbel tegen, in de geschiedenis van Bileam (Num.22:28).

Richteren 15
15 En hij vond een vers kaakbeen van een ezel, en strekte zijn hand uit en hij nam het en hij sloeg er duizend mannen mee neer.
16 En Simson zei: Met het kaakbeen van de ezel, ezel, ezels, met het kaakbeen van de ezel sloeg ik duizend mannen neer.

overwinning uit de dood
Dat Simson hier de overwinning behaald met het kaakbeen van een dood dier, is een uitbeelding van de Heer die stierf, maar opstond uit de dood en de dood overwon. Zoals dat ook bijvoorbeeld het geval is met de ramshoorn. Dat is de hoorn van een geslacht dier, maar het brengt toch geluid voort, het spreekt en dus leeft het: het Lam, staande als geslacht (Opb.5:6). Ook de kaak, als onderdeel van de mond, is bedoeld om te spreken.

de naam des HEEREN
Het geluid dat een ezel voortbrengt, is ia of ija en dat is de afkorting van de naam van God: JAHWEH. Deze afkorting komen we dan ook vaak tegen in Hebreeuwse namen, zoals: Zacharia en Zefanja. Maar we kennen ook een ezel in de bijbel die nog wel wat meer te zeggen had (Num.22:28-30). De ezel van Bileam zag geestelijke dingen (>een engel) die Bileam niet zag en die Bileam pas zag toen God ook zijn ogen opende (Num.28:31). De ezel met geopende ogen en die de naam van de HEERE (JAHWEH) aanroept, is een uitdrukking van geloof.
Ook Israël zal in de toekomst de naam van JAHWEH aanroepen. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots (Rom.9:32), maar zullen zich in de toekomst niet voor de tweede keer stoten aan dezelfde Steen.

een vernederd paard
Over ezels valt nog veel meer te zeggen, want we komen ze nogal eens tegen in de Schrift. Wanneer de Heer komt om Zijn Koninkrijk te openbaren en vestigen, komt Hij op een paard (Opb.19:11), want een paard is een uitbeelding van verhoging en heerlijkheid. Maar toen de Heer hier op aarde was, werd Hij gereden op een ezel, als symbool van Zijn vernedering (Matth.21:2-7; Joh.12:14-16). De ezel wordt wel eens een vernederd paard genoemd en spreekt van de Heer Jezus Christus in Zijn vernedering.

Wist u dat een ezel zelfs een kruis op zijn rug draagt? Ezels, en met name oorspronkelijke wilde ezels, hebben een streep op hun rug, die een aalstreep wordt genoemd. Het is een donkere gekleurde lijn in de vacht over de volledige lengte van de rug van een dier. Omdat primitieve ezels ook een lijn hebben die afdaalt richting de voorpoten, vormt dit samen een kruis, in deze blog vindt u afbeeldingen waarop dit kruis te zien is.

verse ezelskaak
De verse ezelskaak is een kaak die vocht bevat en nog niet verdroogd is. Vocht (>water) als uitbeelding van het levende woord van God. Normaal bevindt zich ook water in de kaak, namelijk speeksel en dat heeft alles te maken met spreken. De dode ezel spreekt van de overwinning. De vochtige ezelskaak spreekt van het woord van de Heer in Zijn vernedering die stierf, maar zou herleven.

vertaalproblemen
Vers 16 geeft nogal wat problemen bij de vertalers. Vier keer vinden we het Hebreeuwse woord voor ezel, namelijk chamor (H2543). De Statenvertaling zegt: …met een ezelskinnebakken, een hoop, twee hopen, met een ezelskinnebakken heb ik duizend man geslagen. Chamor kan ook de betekenis van een hoop hebben. Simson zou zijn slachtoffers dan verdeeld hebben in twee hopen. Wat overigens zou passen in de verhaallijn van Simson, want op tweevouden en dubbelen heb ik al meerdere malen gewezen. Daar zijn er velen van.      

ezel als scheldwoord?
De NBG vertaling geeft wel erg vrij weer met: …met een ezelskaak sloeg ik dat ezelstuig, met een ezelskaak duizend man. Daarbij gaat men er blijkbaar vanuit dat Simson duizenden jaren geleden eenzelfde gebruik had als wij, dat we het woord ezel als scheldwoord gebruiken. Dat sluit natuurlijk niet aan op de betekenis van de ezel in de Schrift.      

de ezel, ezel, ezels
De beste verklaring die ik kan bedenken, is dat als de ezel spreekt van Christus en Zijn vernedering, de andere ezels spreken van zij die delen in Zijn positie. Toen de Heer zijn overwinning behaalde, werd het Koninkrijk niet geopenbaard, maar Hij nam wel een gezelschap mee in Zijn overwinning (Rom.8:37), de ecclesia. Zij is nu verborgen met Hem (Kol.3:3) en deelt in Zijn vernedering. Wat dat betreft zijn wij als gelovigen dus ook ezels. Het geloof is uit het horen (Rom.10:17). en daarom heeft de ezel ook van die grote oren