Richteren 16:3 Simson staat op en breekt de stadspoort uit

In deze geschiedenis vinden we een voorbeeld van de fenomenale kracht die Simson van God ontvangen had. Simson was een mens, maar een mens met een buitengewone roeping. Hij is hierin een voorbeeld van de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld kwam als mens, leefde uit geloof en buitengewone kracht (>opstandingskracht) ontving van Zijn Vader.

Richteren 16
3 En Simson lag neer tot in het midden van de nacht. En hij stond op in het midden van de nacht. En hij greep de deuren van de poort van de stad en de twee deurposten en hij brak ze weg, met de vergrendeling…

heerschappij
De poort is van oudsher de plaats waar politiek wordt bedreven. Denk aan Lot die zat in de poort van Sodom (Gen.19:1). Hij probeerde de goddeloze stad via politieke weg te verbeteren. Iets wat hem niet in dank werd afgenomen door de inwoners van Sodom (Gen.19:9) en ook door de Schrift niet iets is wat een gelovige wordt aangeraden (2 Petr.2:7), maar dat terzijde. De poort spreekt in de bijbel van heerschappij.

heerschappij van de dood
De poorten van Gaza zijn dan ook een illustratie van de poorten van het dodenrijk (Matth.16:18) en de heerschappij van de dood. Zoals Simson opstond en uitbrak uit Gaza door de poorten uit te breken en weg te nemen, zo kon de dood Christus niet vasthouden (Hand.2:24). Hij stond op en verbrak de banden van de dood en het dodenrijk (Ps.18:5-6).

een geopende poort
Adam was degene waardoor zonde en dood de wereld binnenkwam. Hij zette als het ware die poort open. Elk mens is daardoor een zondaar en sterveling geworden (Rom.5:12). Maar Christus, de laatste Adam, verbreekt de banden van zonde en dood en brengt onvergankelijk leven aan het licht (2 Tim.1:10). Hij heeft als Eersteling de poort opengezet naar onvergankelijk leven door de dood te overwinnen. Hij is de garantie dat elk mens ook die poort zal doorgaan.

1 Korinthe 15
20 Maar nú, Christus is opgewekt uit de doden, de Eersteling van hen, die ontslapen zijn.
21 Want, omdat namelijk, de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding van doden door een mens.
22 Want net zoals in Adam allen sterven, zó zullen in Christus allen levend gemaakt worden.