Richteren 16:3 Simson naar de top van de berg

Simson brak de stadspoort van Gaza uit en verdween. Maar dat is niet het hele verhaal, want er staat vervolgens ook nog wat hij met de stadspoorten doet. Hij neemt ze mee op zijn schouders en zet ze op een berg bij Hebron. Simson behaalt niet alleen de triomf, maar zet zijn tegenstanders openlijk te kijk (vergelijk Kol.2:15)

Richteren 16
3 En hij greep de deuren van de poort van de stad en de twee deurposten en hij brak ze weg, met de vergrendeling. En hij legde ze op zijn schouders en hij deed ze opgaan naar de top van de berg die uitziet op Hebron.

heerschappij over de dood
We zagen al dat de poorten van Gaza een uitbeelding zijn van de poorten van het dodenrijk waarover Christus heeft getriomfeerd. Simson legt de poorten op zijn schouders, wat in de bijbel staat voor heerschappij (Jes.9:6). De tegenstander had weliswaar “de macht van de dood” (Hebr.2:14), maar niet de macht over de dood. De tegenstander kan doden, maar niet levend maken, dat is aan God alleen. En Hij heeft Zijn Zoon opgewekt en zo de tegenstander met zijn eigen wapen verslagen en de overheden en machten in hun hemd gezet.

in de hoogte
Simson neemt de stadspoorten mee naar een hoge plaats, een berg. Hij neemt het symbool van zijn overwinning mee in de hoogte, zoals Christus na Zijn opstanding en overwinning op de dood, ging zitten aan Gods rechterhand in de hemelen (Hebr.1:3; Ef.1:20; 4:8).

onder de natiën
De afstand van Gaza tot Hebron waar Simson de stadspoorten naar toe brengt, bedraagt maar liefst bijna 60 kilometer! Hebron betekent verbond en is de plek waar de aartsvaders gingen wonen (Gen.13:18; 35:27). Het staat model voor de beloften en het nieuwe verbond. Het heeft ook alles met de natiën te maken, want Hebron werd het erfdeel van Kaleb, een heiden (Joz.14:14). Ook was het onder Israël één van de vrijsteden (Joz.20:7), die toebehoorden aan de stam van Levi, die geen erfdeel hadden onder Israël.

met Hem gezet in de hemel
Herkent u daarin ook de ecclesia die samen met Christus gezet is in de hemel (Ef.2:6)? Christus bevindt zich enerzijds in de hemel aan Gods rechterhand (Kol.3:1), maar anderzijds bevindt Hij zich onder de natiën (Kol.1:27). Hij heeft de dood overwonnen en degenen die dat nu al mogen zien, delen in Zijn positie.
En zoals een Israëliet, die zijn naaste (>mede-Israëliet) had gedood in onwetendheid (Hand.3:17) kon vluchten naar een vrijstad en daar veilig was, zo kan de gelovige Israëliet zich nu wenden tot de Sterke Held “in de hoge plaats bij Hebron”, die de dood heeft overwonnen. Daar is hij veilig, wordt er voor hem gezorgd en wordt hij samen met Hem gezet in de hemel.