Richteren 16:5-9 Simson overgeleverd voor zilverstukken

Simson had Delilah erg lief. Later zal blijken dat zij Simson emotioneel tot het uiterste drijft door hem naar zijn kracht te blijven vragen en zal hij uiteindelijk zijn hart bij haar uitstorten. Maar hoewel Simson van haar hield, was dit niet wederzijds. Delilah leverde Simson over aan de Filistijnen voor zilverstukken.

Richteren 16
5 En de stadsvorsten van de Filistijnen gingen op tot haar, en zij zeiden tot haar: Verleid hem en zie waarin zijn grote kracht is, en hoe wij de overhand over hem kunnen hebben. Dan binden wij hem om hem hulpeloos te maken; en wij zullen aan jou, elk, elfhonderd zilverstukken geven.
6 En Delilah zei tot Simson: Vertel mij alsjeblieft, waarin ligt jouw grote kracht? En waarmee zal jij gebonden worden om jou hulpeloos te maken?
7 En Simson zei tot haar: Indien zij mij binden met zeven verse pezen, die niet opgedroogd zijn, dan ben ik machteloos en ben ik als één van de mensen.
8 En de stadsvorsten van de Filistijnen brengen haar zeven verse pezen, die niet opgedroogd zijn. En zij bond hem er mee.
9 En de hinderlaag zat bij haar in de binnenkamer. En zij zei tot hem: De Filistijnen over jou, Simson! En hij scheurt de pezen los zoals het snoer van de vlasdraad wordt losgescheurd als het vuur ruikt. En zijn kracht wordt niet bekend.

zilverstukken
Simson wordt door Delilah overgeleverd voor een bedrag van 1100 zilverstukken. Dat schijnt een enorm bedrag te zijn, maar met welk bedrag we het nu zouden moeten vergelijken, blijft natuurlijk gissen. Ze ontvangt dit bedrag van elk van de stadsvorsten van de Filistijnen, dus waarschijnlijk moet de hoeveelheid zilverstukken vermenigvuldigd worden met vijf (1 Sam.6:18).

Over het getal elf (1100) valt veel te zeggen. Met betrekking tot de geschiedenis van Simson, volstaat het met op te merken dat elf, net geen twaalf is, en het getal twaalf staat voor heerschappij en de openbaring van het Koninkrijk. Dat Koninkrijk gaat God vestigen via Israël, dat uit twaalf stammen bestaat. Elf spreekt dus van het Koninkrijk dat nog niet openbaar wordt en daar is Simson ook de uitbeelding van: de Heer in Zijn eerste komst.

Met het overleveren van Simson door Delilah voor zilverstukken dringt de overeenkomst met de nieuwtestamentische geschiedenis zich op, waar we lezen dat de Heer door Judas (>Juda) werd overgeleverd voor (30) zilverstukken. Hij kwam tot het volk dat Hij liefhad, maar dat was niet wederzijds en zij besloten Hem over te leveren en te doden.

gebonden
Simson maakt van Delilahs vragen een schertsvertoning. Simson wist immers wel dat hij niet te binden was (15:13). Maar Delilah stelt ook de verkeerde vraag. Zij gaat er vanuit dat er iets is waarmee Simson gebonden kan worden en vraagt hem waarmee ze hem kunnen binden, zodat hij bedwongen wordt. Simson wordt gebonden met zeven verse pezen, wat ongetwijfeld voor een complete binding staat, naar de mens gesproken dan.

als het vuur ruikt
De verse pezen verbreken door Simsons kracht als vlasdraad dat verscheurt als het in contact komt met vuur. Het staat er wat vreemd: als het vuur ruikt. Reuk spreekt van onzichtbare, dus geestelijke dingen. Ze zijn waar te nemen, maar niet met de ogen. Denk in dit verband ook aan de betekenis van het reukofferaltaar in de tabernakel.

weer Pinkstervuur
De rol van vuur is een telkens terugkerend fenomeen in de geschiedenis van Simson. Van het vuur dat de oogst van de Filistijnen verbrandde zagen we dat dit een uitbeelding is van het Pinkstervuur in de Handelingen periode. Veelbelovend aan het begin, met gaven van de geest, zoals tongen van vuur, maar eindigend in een oordeel dat over het Joodse volk kwam, toen de tempel werd verwoest en met vuur verbrand.

Ook de twee touwen waarmee Simson gebonden werd in Richt.15:14 versmolten als vlas dat door vuur verbrand is. Ook hier is sprake van vuur en ook hier wordt gesproken van vlas, de grondstof om linnen van te maken, dat spreekt van opstanding. Telkens vinden we weer verwijzingen naar Jezus, die door de banden van de dood niet vastgehouden kon worden, maar ze verbrak en geest ontving. God wekte Hem op uit de doden!