Richteren 13:15-20 een wonderlijke gebeurtenis

Manoach had God gevraagd om bevestiging en om de boodschapper nogmaals te sturen. Dat gebeurt. De engel verschijnt weer aan de vrouw van Manoach en zij haalt hem erbij. In de volgende verzen vinden we het gesprek tussen Manoach en de engel. Ook hierbij is de overeenkomst met de aankondiging van de geboorte van Jezus opmerkelijk. Ook die engel verscheen aan de vrouw en aan de man: Maria en Jozef.

Richteren 13
15 En Manoach zei tot de boodschapper van JAHWEH: Alstublieft, laat ons u hier houden, dan bereiden wij voor uw aangezicht een geitenbokje.
16 En de boodschapper van JAHWEH zei tot Manoach: Indien jij mij ophoudt, ik zal niet eten van jouw brood, maar indien jij het bereidt, offer het als brandoffer aan JAHWEH. Want Manoach wist niet dat hij een boodschapper van JAHWEH was.
17 En Manoach zei tot de boodschapper van JAHWEH: Wat is uw naam? Wanneer uw woorden uitkomen, dan verheerlijken wij u.
18 En de boodschapper van JAHWEH zei tot hem: Waarom vraag jij naar mijn naam? Die is wonderbaar.
19 En Manoach nam een geitenbokje en het spijsoffer, en hij offerde het op de rots aan JAHWEH. En er gebeurde iets wonderbaarlijks. En Manoach en zijn vrouw zien toe.
20 En het gebeurt bij het opgaan van de vlam vanaf het altaar naar de hemelen, dat de boodschapper van JAHWEH opgaat in de vlam van het altaar. En Manoach en zijn vrouw zien toe, en zij vallen op hun gezichten op de aarde.

Gods naam
Manoach vraagt naar de naam van de boodschapper, maar hij geeft zijn naam niet. Of toch wel? Zijn antwoord is namelijk: die is wonderbaar. Het doet denken aan de geschiedenis van Jakob, die ook vroeg naar de naam van de man waarmee hij worstelde. Ook die man blijkt een vertegenwoordiger van God te zijn en geeft zijn naam niet. En ook Mozes vroeg ooit naar Gods naam en God antwoordde, die is: Ik ben die ik ben (Ex.3:14), maar ook dat klinkt nogal cryptisch. God is niet in één naam te duiden. Als we Hem benoemen, zijn we altijd onvolledig.

wonderbaar
Het woord dat in Rich.13:18 vertaald is met wonderbaar, wordt door de profeet Jesaja gebruikt in de bekende profetie over het geboren kind en de gegeven Zoon, de Messias:

Jesaja 9
6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder. En men zal Zijn naam noemen: Wonderbaar, raadgevende God, Machtige, Vader van de toekomst, Overste van de vrede.

Opmerkelijk is dat in een ander gedeelte van Jesaja, in 29:14, dat handelt over het ongeloof van Israël, dit woord wonderbaar ook gebruikt wordt en maar liefst drie keer. Ook het ongeloof van Israël en het verwerpen van de door God verzonden Verlosser, is een thema dat we nog diverse keren in de geschiedenis van Simson geïllustreerd zullen vinden.

het offer
Bij de wonderlijke gebeurtenis die volgt, wordt dit woord nog een keer gebruikt (:19). De boodschapper geeft aan van Manoachs brood niet te eten en het geitenbokje dat Manoach wil bereiden, zou hij offeren. Het geitenbokje wordt bereid (>geslacht) en geofferd op de rots, ook al een uitbeelding van Christus (1 Kor.10:4). Deze geschiedenis illustreert de dood en opstanding van Christus, het ware Offer. Alles in deze geschiedenis spreekt van Hem, die komen zou.

Op een wonderbaarlijke manier identificeert God zich met dit offer. De boodschapper van JAHWEH stijgt op in de vlam van het offer naar de hemel. Een schitterende illustratie van de opstanding van Christus en Zijn hemelvaart.