de menorah: symbool van Israël of de Gemeente?

Zaterdag sprak ik op de GoedBericht conferentie over de diverse attributen die zich in de tabernakel en tempel bevonden en de betekenis ervan. Met betrekking tot de kandelaar (Hebreeuws: menorah) gaf ik aan dat dit een uitbeelding is van de ecclesia, het lichaam van Christus. Naderhand gaf iemand mij te kennen dat ze daar twijfels over heeft en dat ze in de menorah meer de connectie ziet met Israël.

embleem Israël
En dat is niet zo vreemd, want de menorah wordt door de Joodse staat gebruikt als symbool. Het wapen van Israël wordt voorgesteld door een menorah tussen twee olijftakken. Ook staat voor het gebouw van de Knesset, het Israëlische parlement, een grote bronzen menorah. In onze tijd zien we dus in allerlei uitingen een duidelijke verwantschap tussen Israël en de menorah.

getuigenis
Een kandelaar is een voorwerp dat licht verspreid. Licht is een uitbeelding van het woord van God. De kandelaar is ten diepste dan ook een symbool van getuigenis van het woord van God. De twee getuigen in Openbaring worden dan ook aangeduid als kandelaren:

Openbaring 11
3 En Ik zal mijn twee getuigen geven (…)
Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor de Heer van de aarde staan.

Ook van Israël kun je zeggen dat het volk past in de beschrijving van getuigen“….aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd” (Rom.3:2). Ik betwist dan ook niet dat er Schriftgedeelten zijn waar de menorah een rol speelt en waar het spreekt van Israël.

context
Maar in het verband van de tabernakel en de tempel is dit een ander verhaal. Deze met handen gemaakte heiligdommen (Hebr.9:24) zijn een uitbeelding van het werk van Christus in het ware heiligdom, de hemel zelf:

Hebreeën 9
24 Want Christus is niet ingegaan in met handen gemaakte heiligdommen, die een beeld zijn van het ware, maar in de hemel zelf (..)

In deze tijd waarin er geen zichtbare tempel is, doet God een verborgen werk. Hij verzamelt vanuit de natiën een volk voor Zijn naam (Hand.15:14). Dit “volk” is de ecclesia, het lichaam van Christus. De ecclesia als lichaam, is slechts één wijze waarop dit uitgedrukt wordt in de brieven van Paulus. Een andere is dat de ecclesia wordt vergeleken met een tempel:

Efeze 2
20 (…) waarvan Christus Jezus de uiterste hoeksteen is,
21 in wie het gehele gebouw groeit en onderling samen verbonden wordt tot een heilige tempel in de Heer.

1 Korinthe 3
16 Weten jullie niet, dat jullie een tempel van God zijn, en dat de geest van God in jullie woont?

verborgen tempel
De ecclesia is de verborgen, onzienlijke tempel in deze tijd. En Christus is als de ware Hogepriester ingegaan in het ware heiligdom, de hemel zelf. Het verborgen werk dat Hij aan de ecclesia doet, wordt uitgedrukt in de priesterdienst rond de tempel en tabernakel en de onderdelen die we daarin vinden.

één met Hem
De kandelaar is er daar één van. Het is een andere afbeelding van de ecclesia, naast de beeldspraak dat het een lichaam en tempel is.
De kandelaar was van zuiver goud, gedreven werk, in de juiste vorm gedrukt of geslagen (Ex.25:31). Dat spreekt van zij die nu delen in Zijn verwerping.
De kandelaar was uit één stuk gemaakt (Ex.25:31), uit één talent goud (Ex.25:39), zoals de ecclesia één lichaam is met Christus.
De kandelaar was een voorstelling van een amandelboom met knoppen, bloemen en vruchten (Ex.25:31). Het is de eerste boom die bloeit in Israël en een uitbeelding van de Eersteling Christus. Degenen die deel hebben aan Hem, zijn met Hem eerstelingen en zullen als eerste delen in Zijn heerlijkheid (1Kor.15:23).
De kandelaar had een stam én zes armen (Ex.25:31), zoals het lichaam van Christus bestaat uit Hoofd én lichaam. Deze zes plus één maakt totaal zeven, het getal van volheid in de Schrift. De stam wordt aangeduid als de kandelaar (Ex.25:31-32) en deze wordt gecompleteerd door de zes armen. Zoals het Hoofd wordt gecompleteerd door het lichaam:

Efeze 1
22 (…) en Hij geeft Hem als Hoofd over alles aan de ecclesia,
23 die zijn lichaam is, de compleet-making van Hem (…)

toekomst
De Hogepriester onder het oude verbond verzorgde de lampen. Hij vulde ze met olie, een uitbeelding van geest en leven. Ook zorgde hij dat de lampen bleven branden door het verkoolde lont weg te knippen. Dat wat de hogepriester onder het oude verbond deed in de tabernakel, is een uitbeelding van wat Christus nú doet vanuit de hemel. En dat is geen werk aan Israël, het Joodse volk is tijdelijk terzijde gesteld en elke Jood of Israëliet die gelooft, wordt toegevoegd aan de ecclesia, het lichaam van Christus. In de toekomst, wanneer het uitroepen van de ecclesia voltooid zal zijn, zal God de draad weer oppakken met Israël. Dan zullen zij de functie van het getuigenis gaan vervullen, zoals door de 144.000, die het evangelie van het koninkrijk zullen verkondigen:

Mattheus 24
14 En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld geproclameerd worden, tot een getuigenis voor al de natiën (…)