Ef. 1:9-10 –> het geheim van Zijn wil (1)

Één van de zegeningen is dat God aan ons het geheim van Zijn wil bekend maakt. Dat geheim was tot dan toe verborgen gebleven en werd via Paulus geopenbaard. In de Christus wordt de hele schepping onder één Hoofd samengebracht, zegt hij in deze verzen. Maar dat is geen geheim, want dat vinden we ook in de oudtestamentische geschriften. Het geheim dat Paulus bekendmaakt, is dat wij, gelovigen uit de natiën, delen in de positie en de beloften van Christus Jezus. Ge-wel-dig!