godsvrucht

De bijbelvertalingen, en dan met name de oudere bijbelvertalingen, staan vol met allerlei woorden die een godsdienstige lading hebben gekregen en waarvan vrijwel niemand  meer echt begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Moderne vertalingen lossen dit op door heel andere vertaalwoorden te kiezen, woorden die meer gangbaar zijn in ons taalgebruik. Maar het probleem met deze woorden is vaak weer dat ze de lading van het begrip niet dekken en dus eigenlijk geen goede vertaalwoorden zijn.

goede verering
Één zo’n woord is godsvrucht. Het is in de NBG vertaling het vertaalwoord voor het Griekse eusebeia (G2150). Dit woord komt, met alle vervoegingen ervan, iets meer dan 20 keer voor in de Griekse grondtekst van het NT. In de Statenvertaling wordt het meestal vertaald met godzaligheid, maar dat maakt het niet duidelijker, want wat is dat dan precies?
Het Griekse woord eu-sebia is opgebouwd uit twee woorden: eu betekent goed en het woord sebeia betekent verering. Eusebia is dus letterlijk: goede verering.

God als God vereren
Goede verering is God als God vereren en Hem de plek geven die Hem toekomt. God als God verheerlijken en danken (Rom.1:21). Hij is de Schepper, Plaatser en Beschikker van alles. Godsvrucht heeft dus te maken met een juist beeld van God en daarom is het belangrijk dat wij uit de Schrift leren wie Hij is:

1 Timotheüs 6
3 Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer van de godsvrucht,
4 dan is hij opgeblazen (…)

2 Timotheüs 1
13 Heb een patroon van gezonde woorden (…)

Wij zouden ons dus voegen (letterlijk: naderen tot) de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer van de godsvrucht. Het gebruik van gezonde woorden en God erkennen als God.

Een aantal teksten die spreken over de absolute godheid van God, die de Beschikker is van alle dingen:

Deuteronomium 6
4 Hoor Israel! JAHWEH, onze God, JAHWEH is Één.

Spreuken 16
4 JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.

Jesaja 45
5 Ik ben JAHWEH en er is geen andere; buiten Mij is geen GOD. Ik omgord jou, maar jij kent Mij niet.
6 Opdat zij zullen weten, van de opgang van de zon en van het westen, dat er niemand is buiten Mij. Ik ben JAHWEH en er is geen ander.
7 Vormer van licht en Schepper van duisternis, Maker van welzijn en Schepper van kwaad. Ik, JAHWEH, ben Maker van al deze.

Jesaja 46
10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.

Romeinen 11
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen (..)

Deuteronomium 32
39 Zie nu dat Ik, Ik het ben, en er is geen God bij Mij. Ik, Ik breng ter dood en Ik maak levend, Ik doorboor en Ik genees, en er is niemand die uit Mijn hand redt.

kennis
Godsvrucht begint dus altijd van binnen, in het denken en met kennis van hoe de dingen zijn. Dat vereist het juiste onderwijs, namelijk gezonde woorden, vanuit de Schrift. Dat kan uitwerken naar buiten en zichtbaar zijn in ons gedrag, maar niet alles wat er godsvruchtig uitziet, is dat ook:

2 Timotheüs 3
5 een vorm van godsvrucht hebbend, maar de kracht daarvan ontkend hebbend (…)

Godsvrucht begint dus niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant, bij het erkennen van God als dé God. Is dat niet je uitgangspunt, dan lopen al je redeneringen op niets uit (Rom.1:21). Is dat wel je uitgangspunt, dan is de eerste en grootste stap naar kennis en wijsheid genomen:

Spreuken 1
7 De vrees voor JAHWEH is het begin van kennis.

Spreuken 9
10 Het begin van wijsheid is de vrees van JAHWEH (…)