alle autoriteiten zijn onder God gesteld

We leven in een bijzondere tijd, waarin veel gebeurt en nog veel te gebeuren staat. Psalm 2 spreekt over de toekomst, wanneer de natiën in beweging zullen zijn. Ook nu is er veel roering en zien we elke dag leiders van regeringen, die hun zegje doen en beslissingen nemen. Vaak onder grote kritiek van de oppositie en het volk.  Maar wat is eigenlijk onze plaats als gelovige ten opzichte van de overheden? Of nog beter: wat is de plek van die overheden zelf ten opzichte van God?

Romeinen 13
1 Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten, want er is geen autoriteit dan onder God. En die er zijn, zijn onder God gezet.

volmacht
Paulus zegt hier dat ons een houding past van onderschikking aan de autoriteiten, want die zijn over ons gesteld. Het Griekse woord voor autoriteit  is exousia en dat betekent letterlijk: volmacht. Deze machten zijn onder God gesteld, Hij heeft ze daar geplaatst en zij hebben een gedelegeerde macht. Omdat God boven hen staat, gaat er niets buiten Zijn macht om en daarom kunnen wij ons aan de overheden onderschikken.

Velen doen dit onder protest en internet en social media zijn makkelijk om elke uitspraak van de overheid of een politicus in een kwaad daglicht te stellen. Maar past deze houding ons als gelovige, in een positie van onderschikking? In een andere brief zegt Paulus:

1 Timotheus 2
1 Ik roep jou dan op allereerst smeekbeden, gebeden, bepleitingen en dankzeggingen te doen voor alle mensen,
2 voor koningen en allen in een superieure positie, opdat wij een kalm en rustig levensonderhoud mogen leiden in alle eerbiedigheid en eerbaarheid.

Kijk, dat is een heel andere houding. Die is niet gericht op het afbranden van overheden, maar op hun welzijn. In de wetenschap dat God er is, die boven deze partijen staat. Vandaar dat we dankzeggingen kunnen doen, God kunnen danken dat Hij hen in die positie gesteld heeft.

1 Timotheus 2
3 Want dit is ideaal en welkom voor het oog van God, onze Redder,
4 die wil, dat alle mensen gered worden en tot besef van de waarheid komen.
5 Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

God wil dat al deze mensen gered worden en zal hen ook redden (4:10). Ook onze overheden, politici en andere machtsdragers zijn Gods schepselen en behoren Hem toe. Zij zullen tot besef van de waarheid komen dat er één God is en zij zullen gered worden. Redenen genoeg om voor deze overheden te bidden en Hem te danken. Wánt: er is één God! Er is er één, die alles beschikt en ook onze overheden heeft gesteld op de plek die ze hebben.