gezegend in alle geestelijke zegen

Aan het begin van de Efeze brief valt Paulus meteen met de deur in huis. Hij geeft na de gebruikelijke aanhef, kort en krachtig zijn boodschap weer. Je zou dit een samenvatting kunnen noemen van alles wat hij daarna schrijft:

Efeze 1
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus.

in
In de volgende verzen wordt uiteengezet welke zegeningen dit allemaal zijn. Dit vers benadrukt dat het alle of elke zegen betreft, niets uitgezonderd. De meeste vertalingen geven hier weer met alle geestelijke zegen. Maar er staat letterlijk in alle geestelijke zegen. Er staat in dit vers drie keer in: in alle geestelijke zegen, in de hemel en in Christus.

positie
Het voorzetsel met zou nog de indruk kunnen wekken dat het iets is waar we soms een beroep op kunnen doen, maar dat is het niet. Het voorzetsel in (Grieks: en) duidt op een onlosmakelijke verbondenheid. Het betreft onze positie: daar zijn we geplaatst door God. Of we dat ervaren, voelen of zelfs beseffen, doet er niet toe. Het is zo.

samen met Christus
Het is natuurlijk wel zo dat je van deze zegeningen pas profijt hebt als je ze kent en realiseert. Vandaar dan ook Paulus’ gebed om verlichte ogen, zodat we deze dingen zouden verstaan en beseffen. Zodat we gaan zien wat de verwachting is van Zijn roeping en van Zijn lotbezit onder de heiligen (1:18). Want Zijn roeping en Zijn lotsdeel is ook het onze, wij delen in Zijn positie en zijn samen-lotbezitters met Christus! (Rom.8:17; Ef.3:6)