één God

De waarheid van de Ene God vinden we de hele Schrift door. Het is de belangrijkste waarheid in de bijbel, omdat het het fundament is van alles wat de Schrift leert. Het kennen, weten en werkelijk beseffen van deze waarheid, geeft antwoord op alle vragen en maakt al het andere volkomen logisch. Alle antwoorden op vragen met betrekking tot zogenaamde ‘hete hangijzers’ die er zijn in het christendom worden in het licht van deze waarheid, in één keer helder.

• Wat is Gods plan met alle mensen?
• Waarom is er kwaad in de wereld?
• Waarom is er lijden in deze wereld?
• Enz.

sjema
In de Hebreeuwse bijbel, de Thora, vinden we in Deuteronomium een vers dat door de Jood het sjema wordt genoemd. Het is de Joodse geloofsbelijdenis van de eenheid van God.

Deuteronomium 6
4 Hoor, Israël: JAHWEH is onze God; JAHWEH is één!

Het sjema geeft uitdrukking aan het absolute geloof in de Ene God en dit vers uit de Thora doordrenkt het hele Joodse leven. Het is het eerste wat een Joods jongetje leert, maar ook het laatste wat een Jood op zijn lippen neemt als hij de laatste adem uitblaast. Een stukje perkament met het sjema erop bevindt zich in de holtes van de tefilin, dat zijn de gebedsriemen die de Jood draagt tijdens het bidden.

Tefilim.jpeg

de tefilin
Ook staat de tekst vermeld op de mezouza. Dit is een kokertje dat aan de deurposten van vrijwel elk Joods huis en gebouw te vinden is en dat de Jood aanraakt of kust als hij zijn huis binnenkomt of verlaat.

Mezouza.jpeg

de mezouza

De Jood brengt hiermee in praktijk wat het vervolg van Deuteronomium 6 vermeldt:

Deuteronomium 6
5 Gij zult JAHWEH, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.
6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,
7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.
8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn,
9 en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

De Here Jezus bevestigt de waarheid van de Ene God volmondig als aan Hem door één van de schriftgeleerden wordt gevraagd wat het eerste gebod is van alle geboden.

Markus 12
28 En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle?
29 Jezus antwoordde:
30 Het eerste is: Hoor, Israël, JAHWEH is onze God, JAHWEH is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.
(…)
32 En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.

Ook de andere geschriften van ons ‘nieuwe testament’ bevestigen unaniem de waarheid van de Ene God, zoals bijvoorbeeld de apostel Paulus in:

1 Timotheus 2
5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

één God of géén God
De waarheid dat er Één God is is niet slechts een aanduiding van een aantal, maar het spreekt ook van superioriteit. Het gaat er niet om dat één slechts minder is dan twee. Als we het hebben over een god die zijn macht moet delen, is die god geen God in de absolute zin. Hij is dan niet soeverein en staat niet boven alle partijen. We kunnen dus stellen dat er Één God is of géén God.

God, Schepper van alles
Alles wat we zien is ontstaan doordat God er is. God is de oorsprong van alle dingen. Nog steeds ontstaan en bestaan de dingen, omdat God ze in standhoudt, omdat Hij het maakt, omdat Hij het schept. Alles heeft zijn ontstaan, voortbestaan en bestemming in Hem.

Romeinen 11
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen (…)

Spreuken 16
4 De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.

Efeze 1
11 (…) die alles werkt naar de raad van zijn wil

Hiermee staat vast dat God de Schepper is van alles, dat Hij met alles een doel heeft en dat Hij ook met alles komt tot Zijn doel. God heeft een plan en Hij volvoert dit plan. Hij kent vanaf het begin de afloop. Hij is de Ene God!