handel drijven met het Woord van God?

In 2 Korinthe 2:17 lezen we:

Want wij zijn niet als zo velen, die handeldrijven met het Woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus (Herziene Statenvertaling).

handelsmiddel?
In de godsdienstige wereld zien we dat het evangelie op diverse manieren als handelsmiddel wordt gezien. Kerken en gemeentes moeten veel geld binnenkrijgen om een nieuw gebouw te kopen, “een bediening” te kunnen bekostigen, of voor andere commerciële doeleinden.
Hoewel het idee van godsdienst bedrijven om er financieel beter van te worden niet vreemd is in de Schrift (zie 2 Petr.2:3), denk ik niet dat Paulus het in 2 Kor.2:17 over commercie heeft. Paulus heeft het hier over het spreken van het woord van God.

genade
Paulus leerde dat hij zelf door God als patroon/voorbeeld is gesteld, opdat God in hem Zijn geduld (lankmoedigheid) zou tonen (1 Tim.1:16). Paulus was de eerste van zondaren en was overweldigd door Gods genade (1 Tim.1:14). Om niet.

sjacheren
Het “christendom” heeft deze boodschap van genade gemaakt tot een handelsmiddel. Als jij gelooft, dan is God jouw Redder. Andere vertalingen hebben het woord dat in de Herziene Statenvertaling is vertaald met handeldrijven dan ook vertaald met sjacheren of marchanderen. Men voegt iets toe aan de boodschap van de Schrift of doet er iets aan af om het makkelijker verteerbaar te maken voor de mens.

De boodschap die Paulus predikte was een mededeling dat God de goddeloze rechtvaardigt (Rom.4:5) en dat Hij dit doet om niet, door Zijn genade:

Romeinen 3
23 Want allen hebben gezondigd en hebben tekort van de heerlijkheid van God
24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

goed bericht
Het evangelie is geen handelsmiddel: als jij dit doet, dan doet God dat.
Het evangelie is wat het woord betekent, een bericht, een boodschap, een mededeling: een goed bericht!

De levende God is de Redder van alle mensen. (1 Tim.4:10). Onvoorwaardelijk! Er is namelijk één GOD (1 Tim.2:5) en Hij wil dat alle mensen gered worden (1 Tim.2:4).

Beveel deze dingen en leer ze! (1 Tim.4:11)