Genesis 38:11 Juda’s huichelarij

Nadat Juda zijn zoon Er een vrouw heeft gegeven, overlijdt Er. Het zwagerhuwelijk treedt in werking, maar Onan, de broer van Er, voldoet niet aan zijn plicht. Ook hij overlijdt. Maar Juda had drie zonen en de laatste zoon, is Sela. Echter, Sela is nog te jong om aan Thamar ten huwelijk te geven.

Genesis 38
11 En Juda zegt tot zijn schoondochter Thamar: Woon als weduwe in het huis van jouw vader, totdat mijn zoon Sela groot is; want hij zegt tegen zichzelf: Dat ook híj niet sterft zoals zijn broers. En Thamar gaat en zij woont in het huis van haar vader.

onoprecht
De geschiedenis herhaalt zich. Juda die ooit met zijn broers niet op de goede plek was, toen Jozef hen kwam opzoeken (Genesis 37), is later in Chezib als Sela gebaard wordt (38:5). Chezib betekent: vals, leugenachtig. Beiden zijn een uitbeelding van het Joodse volk dat niet recht wandelde toen de Heer tot hen kwam. Zij leefden onder overleveringen van mensen (Matth.15:6; Marc.7:8), in plaats van onder de beloften. En ook hier is Juda niet oprecht tegen Thamar. Hij zegt het één, maar denkt en doet iets anders.

de hypocrisie van Juda
Deze illustraties herhalen zich, omdat het een belangrijke bijbelse waarheid is en er nadruk op gelegd wordt. Juda als type van het Joodse volk erkende haar broeder niet als verlosser toen Hij tot hen kwam. Ze hebben hem gedood. Juda zou via Thamar, die een uitbeelding is van kroon en koningschap, nageslacht tot stand moeten brengen, maar Juda huichelt en daardoor komt dat niet tot stand. Het is een uitbeelding van het koningschap van de Messias over Israël, dat voorlopig niet openbaar zou worden. Er volgt een onderbreking. Later zullen we nog meer zien van de hypocrisie van Juda (:8), die we ook zo goed kennen uit de evangeliën. Daar stelt Jezus keer op keer de geveinsdheid en schijnheiligheid van de religieuze Joodse leidslieden aan de kaak (o.a. Matth.23:27).