Genesis 38:19-24 drie maanden verborgen

Nadat Juda in onwetendheid gemeenschap heeft gehad met zijn eigen schoondochter, die zich vermomd had als hoer, moet de overeengekomen prijs voor de daad nog uitbetaald worden. Juda laat zijn vriend Hira op zoek gaan naar haar, maar vindt haar niet. Thamar is niet meer op de plaats waar hij haar aantrof en is ook niet meer herkenbaar als hoer. Zij blijft verborgen.

Genesis 38
19 En zij staat op, en zij gaat, en zij legt haar sluier af, en zij doet haar weduwkleren aan.
20 En Juda zendt het geitenbokje in de hand van zijn naaste, de Adullamiet, om het pand uit de hand van de vrouw in ontvangst te nemen; maar hij vond haar niet.
21 En hij vraagt aan de mannen van haar woonplaats, zeggend: Waar is die heiligdom-prostituee, die in Enaïm aan de weg zat? En zij zeggen: Er is in deze plaats geen heiligdom-prostituee geweest.
22 En hij keert tot Juda terug en hij zegt: Ik heb haar niet gevonden; en ook de mannen van die plaats zeiden: Er is in deze plaats geen heiligdom-prostituee geweest.
23 En Juda zegt: Laat zij het houden, opdat wij niet veracht worden. Zie, ik heb dit bokje gezonden, maar jij hebt haar niet gevonden.
24 En het is ongeveer drie maanden later, dat aan Juda wordt verteld, zeggend: Jouw schoondochter Thamar heeft ontucht bedreven, en zie, zij is ook zwanger door hoererij. En Juda zegt: Brengt haar naar buiten, dat zij verbrand worde.

Israëls ontrouw
In de vorige blog liet ik zien dat Juda’s hoererij een uitbeelding is van Israëls ontrouw aan God. Dat wordt in deze verzen bevestigd, want het woord dat in vers 21 en 22 drie keer is weergegeven met heiligdom-prostituee, komt nog twee andere keren voor in de Schrift en beide keren gaat het om prostitutie, gekoppeld aan afgodendienst (Deut.23:17; Hos.4:14).

verborgen
Juda zoekt naar Thamar, maar tevergeefs. Zij blijft verborgen voor Juda, zoals de Messias en zijn koningschap verborgen werden voor het Joodse volk. Waar is dat koningschap nu? Het is niet openbaar op aarde, maar verborgen in de hemel (Kol.1:13).

drie maanden
Thamars zwangerschap blijft drie maanden verborgen. Er zijn heel wat geschiedenissen waarin we deze periode van drie maanden terugvinden. Het is een periode die model staat voor de tegenwoordige tijd, waarin het Joodse volk het evangelie afwijst en terzijde is gesteld en God een verborgen werk doet onder de natiën (Hand.15:14). Zo werd Mozes drie maanden verborgen (Ex.2:2). Ook de ark, die een type is van Christus, verbleef ooit drie maanden buiten het zicht van Israël in het huis van een heiden, Obed-Edom (2 Sam.6:11). En in Handelingen 19 vinden we een geschiedenis waar Paulus drie maanden in de synagoge van Efeze sprak en daar kreeg te maken met afwijzing van de Joden. Daarom nam hij afstand van hen en zonderde zich van hen af (verborg zich voor hen) om zijn onderwijs twee jaren lang voort te zetten op een andere plek, de school van Tyrannus, sprekend tot Jood én Griek (Hand.19:8-10). Allemaal schitterende en veelzeggende plaatjes van Gods werk in onze tijd.

godsdienstige hypocrisie
De hypocriete houding die Juda hier tentoonspreidt, is typisch religieus. Het is schijnheiligheid: ‘van buiten mooi, van binnen doods’ (Matth.23:28-29). Maar zoals in de volgende verzen Juda besef krijgt van Thamars rechtvaardigheid, zo zal ook het Joodse volk in de toekomst besef krijgen van Gods rechtvaardigheid (Rom.9:31, 10:3 en 11:26).