Jeftha en zijn dochter

De geschiedenis van Jeftha en zijn dochter wordt vaak misverstaan. Men denkt dat Jeftha zijn dochter gedood heeft om haar vervolgens te kunnen offeren. Maar is dat zo?
Jeftha is een type van Christus. Zijn naam betekent: Hij opent. Net als de Here Jezus werd Hij niet erkend door zijn broeders en zij verwierpen hem (Rich.11:1-2). Hij was niet welkom in het huis van zijn vader, een type van het huis van Israël.

Richteren 11
30 En Jeftha beloofde de HEERE een gelofte…

Jeftha is een beeld van Christus. Ook van Hem lees je dat Hij een gelofte(n)  deed:

Psalm 22
26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen.

Richteren 11
30 (…) Als U de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven,
31 dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt, als ik in vrede terugkeer van de Ammonieten, voor de HEERE zijn, en ik zal het als brandoffer offeren (lett: ik zal hem doen opgaan tot opstijgend).

offer
Een offer brengen wij wellicht in verband met de dood, maar dat is niet het idee van een offer. Er zijn offers genoeg in de Schrift waarbij het offer niet eens eerst kon sterven, zoals bijvoorbeeld de spijsoffers. Maar ook Izak, die door Abraham geofferd werd, stierf niet (Gen.22). Een ander voorbeeld is Samuël, die door zijn moeder gebracht werd naar Eli in het huis van God, de tabernakel (1 Sam.1). Offeren, of anders gezegd: aanbieden, is een beeld van opstanding. Er wordt uitgebeeld dat iets levend wordt aangeboden, een levend offer (vergelijk Rom.12:1)

“Zijn huis zijn wij”
Het huis in Rich.11:31  is nu niet meer het huis van Jeftha’s vader, zoals in vers  2, maar zijn eigen huis. Het is een beeld van de ecclesia, de Gemeente. Zie Ef.2:19-22 en Hebr.3:6. Het huis van Jeftha staat in Mispa, wat wachttoren betekent. Dat is een hoge plaats, met uitzicht. Een beeld van de ecclesia “het huis van de levende God, pilaar en vastigheid van de waarheid” (1 Tim.3:15). Zijn dochter, is zijn enige kind (:34) en dus de eerstgeborene. De dochter is het eerste dat uit de baarmoeder is voortgekomen en de Schrift zegt: “Alles wat de baarmoeder opent, behoort Mij toe” (Ex.34:19). Zij is ook een beeld van de ecclesia, een gemeente van eerstgeborenen (Hebr.12:23).

eerstelingen
Jeftha kwam terug van het verslaan van de vijand (Rich.11:33) en is hiermee een beeld van de opgewekte Christus die verschijnt nadat de strijd gewonnen is. Abraham keerde ooit ook terug van het verslaan van koningen en toen verscheen Melchizedek aan hem. Ook een beeld van de opgewekte Christus, de hogepriester naar de ordening van Melchizedek (Hebr.7:17). Jeftha’s dochter kwam als eerste naar buiten om de overwinning te vieren. Zij is een uitbeelding van de Gemeente, die als eerstelingen delen in de overwinning van Christus.

twee maanden
Jeftha laat zijn dochter toe om naar de bergen te gaan om haar maagdom twee maanden te bewenen. Een berg is een verhoging en een beeld van het Koninkrijk. Bewenen spreekt van delen in Zijn vernedering. Zij doet dit samen met haar gezellinnen (lett: vertrouwelingen of naasten), dat zijn zij die delen in die vernedering, verborgen in de bergen, een hoge plaats. De twee maanden zijn een type van de 2000 jaar die verstrijken na de opstanding van Christus en waarin Christus zich een volk verzameld, de ecclesia. Jeftha’s dochter is twee maanden op een hoge plaats, buiten het zicht van de wereld, verborgen, om haar maagdom te bewenen.

2 Korinthe 11
2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.

Efeze 5
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

Jeftha’s dochter was niet zijn vrouw, maar wel zijn dochter en kwam dus wel degelijk uit zijn lichaam voort. Net zoals wij het lichaam van Christus zijn, één met Hem en ons leven heeft Hij voortgebracht.  Net als Eva voortkwam uit Adam. En daarvan wordt ook gezegd:

Efeze 5
32 Deze verborgenheid is groot; maar ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

Tenslotte lees je:

39  En het gebeurde na verloop van twee maanden dat zij naar haar vader terugkeerde. En hij voltrok aan haar zijn gelofte, die hij had gedaan.

omhoog gevoerd
De belofte die Jeftha had gedaan was dat hij het eerste dat uit zijn huis zou komen, zou doen opstijgen. Hier gebeurt dat na twee maanden. Typologisch na 2000 jaar. Na 2000 jaar wordt de dochter, die een beeld is van de ecclesia omhoog gevoerd.

1 Thessalonicenzen 4
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggerukt worden in de wolken, tot een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn.