de bediening van de verzoening

Paulus zegt in 2 Kor.5:18 dat God ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. Een bediening is een dienst, of een dienstbetoon. Dat wil zeggen: een handeling verrichten waarmee je iemand van nut bent. Maar wat is precies die bediening van de verzoening?

Vijanden
Paulus leert elders dat wij, degenen die met God verzoend zijn, ook zondaren waren en eens vijanden waren van God.

Romeinen 5
8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
(…)
10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.

Wij waren ooit vijanden, maar God heeft die vijandschap teniet gedaan, hij heeft ons verzoend. Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. De liefde van God is in onze harten uitgestort, wij hebben Zijn geest ontvangen en leven nu in vrede met God (Rom.5:1,5). God heeft ons met Zich verzoend en plaatst het woord van de verzoening in ons.

2 Korinthe 5
18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend en ons de bediening van de verzoening geeft,
19 want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun de misstappen niet toe te rekenen, en plaatst in ons het woord van de verzoening.

Ambassadeurs
De bediening van de verzoening bestaat hieruit dat wij een boodschap hebben voor deze wereld: het woord van de verzoening. Namelijk dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende is!
Wij zijn nu al verzoend, dat wil zeggen: geen vijanden meer, en het is God die deze hele wereld met Zich verzoent. De wereld is God vijandig gezind en de grootste misstap die ze beging, was het kruisigen en doden van de Zoon van God. Maar God rekent hen deze misstap niet toe en wekte Christus op uit de dood en gaat daardoor de wereld het leven geven (1 Kor.15:22).
Deze daad van de mens die het toppunt is van vijandschap tegen God, rekent God niet toe aan de mens, maar juist hierdoor gaat Hij heel Zijn schepping het leven geven. Dat is de ultieme daad van liefde!

Wij kennen dat woord van verzoening en zijn hiermee gezanten, dat wil zeggen: ambassadeurs, van God. Onze oproep aan deze wereld is dan ook: wees verzoend met God! God is niet vijandig, maar heeft Zijn schepping onvoorwaardelijk lief (Joh.3:16). Erken dat en wees geen vijand meer van God, wordt verzoend!

2 Korinthe 5
20 Ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs, als van God, oproepend door ons. Wij smeken jullie ten behoeve van Christus: wees verzoend tot de God!