een woord van opbouw!

Er is momenteel veel aan de hand in de wereld om ons heen. Niemand ontkomt aan deze ‘corona crisis’ en de berichtgeving hierover. Het word je opgedrongen in de (social) media, geen ontkomen aan. Daarin zien we ook veel leugens en onrecht. Dat zou ons niet moeten verbazen, want we leven in een boze aeon (Gal. 1:4) en deze wereld ligt in het boosaardige (1 Petr. 5:19).

geen strijd tegen vlees en bloed
Paulus spreekt in Efeze 6 over “de boosaardige dag” en zegt in dat verband dat we geen strijd hebben tegen vlees en bloed (:12). Voor zover we een strijd hebben, is dat dus niet tegen wat we zien. Ook is deze strijd geen actieve strijd, maar een kwestie van stand houden en blijven staan:

Efeze 6
12 want het is voor ons geen conflict met vlees en bloed, maar met de overheden, met de autoriteiten, met de wereldkrachten van deze duisternis, met de boosaardige geestelijke machten in de hemelsen.
13 Neem daarom de volle wapenrusting van God op, opdat jullie bij machte zullen zijn te weerstaan in de boosaardige dag, en wanneer jullie alles bewerkt hebben, te staan.

standhouden
Ook in de opsomming van de verschillende onderdelen van de wapenrusting, wordt herhaald: blijven staan. De wapenrusting bestaat dan ook uit onderdelen die dienen ter verdediging en vandaar: een passieve houding. Paulus bemoeide zich niet met overheidszaken of stelde de onrechtvaardigheid hierin niet aan de kaak. Natuurlijk zouden we met verstand  in de huidige aeon leven (Tit. 2:12) en onderkennen wat er gaande is, maar in een boze aeon kun je ervan uitgaan dat de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden (Rom. 1:18). Daar hoeven we niet verbaasd en vooral niet verongelijkt over te zijn.

licht maakt openbaar
Ook hoeven we niet ons best te doen elkaar op alle leugens en onrechtvaardigheid te wijzen. Wie in het licht wandelt van Gods woord (Ef. 5:8), herkent de duisternis als vanzelf en de werken van de duisternis worden ontmaskerd. Elkaar op de duisternis, leugen en onrechtvaardigheid wijzen, zal ons ook altijd te neer drukken. Hoe meer aandacht we het geven, hoe groter het immers wordt. Wat opbouwt, is Gods woord, Zijn genade en beloften. Geven we daar aandacht aan, dan groeit dát, in ons denken en heel ons leven.

Efeze 4
32 En word naar elkaar vriendelijk, innerlijk welwillend, en ga genadig met elkaar om, zoals ook God in Christus genadig met jullie omgaat.

genade-maken
Wat hier vertaald is met genadig omgaan, is letterlijk genade (of: vreugde)-maken, genade-geven. Natuurlijk worden we opgeroepen om elkaar genade te bewijzen in de zin van “vergeven” als er iets speelt onderling. Maar dit gaat nog veel verder, heel ons handelen en ook ons spreken zou in genade zijn (Kol. 4:6). We zouden daarin navolgers van God zelf zijn (Ef. 5:1). Hoe voedt God ons? Met zijn woord en door ons te wijzen op Zijn liefde en genade. En natuurlijk op onze positie: getrokken uit de macht van de duisternis (Kol. 1:13) en uit deze boze aeon. Laten we elkaar dáárop attenderen!

Efeze 4
29 Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreek, indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade zal geven aan wie het horen.

Kolossenzen 3
16 Laat het woord van de Christus op een rijke wijze in jullie inwonen, in alle wijsheid onderwijzende en attenderende elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen in de genade, zingend in jullie harten tot God.

1 Thessalonicenzen 5
11 Daarom, bemoedig elkaar, en bouw elkaar onderling op, zoals jullie dit ook doen.