ga uit….

In de bijbel vinden we bepaalde principes telkens terugkeren, met name in de typologie. Dit is logisch, want God brengt Zijn plannen in beeld met gebruikmaking van typen, zoals bijvoorbeeld in de voorafschaduwingen die we vinden in het oude testament. Aan de oppervlakte zien we een afbeelding, zoals van Jozef of David, maar ten diepste is het een voorstelling van het werk dat God uitvoert in Zijn Zoon, Jezus Christus.

Sommige principes vinden we dan ook van het begin tot het einde van de bijbel, of van het begin tot het einde van de heilsgeschiedenis.We zien bijvoorbeeld al in Genesis dat tot Abraham wordt gezegd:

Genesis 12
1 Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.

Dat mensen of groepen mensen zouden uitgaan uit hun land, vinden we op vele manieren terug in de Schrift, ik noem er een paar:

– Jakob die vlucht voor zijn broer Ezau en een onderkomen zoekt bij zijn oom in Haran (Gen.27:43)
– Jozef die verkocht wordt door zijn broers en in het buitenland (Egypte) terecht komt (Gen.37:28)
– Mozes vertrok naar Midian om farao te onvluchten (Ex.2:15)
– Jozef en Maria die met het kind Jezus naar Egypte gaan (Matth.2:13)
– enz.

Al deze typen zijn op enige manier een uitbeelding van hoe de Messias van Israël, de Christus, zou terechtkomen in het buitenland, onder de natiën (Kol.1:27). Hét geheim dat Paulus mocht bekendmaken is dat deze Christus niet slechts één persoon is, maar een groep die bestaat uit allen die deelhebben aan Hem (Ef.3:4,6). Ook de ecclesia, namelijk Christus en Zijn lichaam, vinden we dus verborgen in deze typen.

Israël
Ook Israël zal in de toekomst het land moeten verlaten. Zij zullen door een gespleten Olijfberg kunnen vluchten naar een plek, haar van God bereid (Zach.14:4). Israël zal verzameld worden buiten het land, in het gebied van Bozrah (Micha 2:12). De rotsstad Petra ligt in dit gebied en het ligt dan ook voor de hand dat op die plek het overblijfsel van Israël verzameld zal worden. Petra is een stad, uitgehouwen in de rotsen. Men zal letterlijk schuilen in de rots. Overdrachtelijk spreekt de rots van Christus:

1 Korinthe 10
4 (…) en de rots (Grieks: Petra) was Christus.

Zoals in de toekomst Israël in het buitenland (Petra ligt in Jordanië) zal worden verzameld, zo verzamelt God zich nu een volk uit de natiën voor Zijn naam (Hand.15:14). Zij zullen schuilen in de rots. Wij delen nu al in die Rots, welke is Christus.

vrijstad
Een mooi beeld van de ecclesia is de vrijstad. Een Israëliet die zonder opzet zijn broeder doodde kon vluchten naar één van de vrijsteden. Daar was hij veilig (Deut.19:4-5, Num.35:28). Het is een schitterende uitbeelding van hoe het Joodse volk dat in onwetendheid (Hand.3:17) haar broeder, de Heer Jezus Christus, doodsloeg nu haar toevlucht kan zoeken in de ecclesia. Buiten de reguliere maatschappij regeert de Hogepriester en is men veilig.