vrijmoedigheid

In de Griekse grondtekst waarin het nieuwe testament is geschreven, vinden we iets meer dan dertig keer het woord parresia (G3954), dat meestal vertaald wordt met vrijmoedigheid. Ook vinden we nog een aantal keren het hiervan afgeleide werkwoord parresiazomai (G3955), dat vertaald wordt met vrijmoedig spreken of vrijmoedig optreden.

Het woord parresia is opgebouwd uit twee woorden: het eerste deel: (ge)heel, alle en het tweede deel: spreken. Wie vrijmoedig is, zegt alles. We kennen daarvan nogal wat uitdrukkingen in het Nederlands, zoals: het hart blootleggen (openhartig zijn), geen blad voor de mond nemen, enz.

Vrijmoedig spreken
In de Schrift vinden we beschreven dat de apostelen met vrijmoedigheid spraken, bijvoorbeeld Petrus op de pinksterdag (Hand.2:29). Ook Paulus, hoewel hij in gevangenschap was (!), onderwees aangaande de Heer Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, op onbelemmerde wijze (Hand.28:31).

Bij hoeveel gelovigen is dat vandaag de dag niet anders? Men maakt zich zorgen om wat andere mensen vinden en daarom spreekt men niet vrijuit over wat men gelooft. Maar de Schrift roept ons op om onze vrijmoedigheid, niet weg te werpen (Hebr.10:35) en Paulus vraagt aan de Efeziërs om gebed voor zichzelf dat hij met vrijmoedigheid mag spreken en het geheimenis van het evangelie  bekend mag maken (Ef.6:19-20).

Van dat laatste, het geheimenis (of: de verborgenheid) van het evangelie, zegt hij op andere plaatsen:

Romeinen 16
(…) naar de openbaring van het geheimenis, in aeonische tijden verzwegen.

 

Kolossenzen 1
26 het geheimenis, dat aeonen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard aan zijn heiligen.

Gods vrijmoedigheid
Paulus mocht waarheden bekendmaken die tot dan toe verborgen waren gebleven en hij was geroepen om het woord van God te completeren (Kol.1:26). Dat betekent dat wij in een tijd leven waarin niet alleen wij opgeroepen worden om met vrijmoedigheid te spreken en te handelen, maar dat God in deze huishouding van genade (Ef.3:2) alles bekendmaakt en vrijuit spreekt tot de mens van al Zijn plannen! Als onze God en Vader in vrijmoedigheid tot ons spreekt, waarom zouden wij dan ook niet in vrijmoedigheid Zijn woord spreken..?

Hebreeën 10
35 Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding van loon heeft.